Techniki mediacji i negocjacji

Mediation and negotiation techniques

2021Z

Kod przedmiotu52N2-TMIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, PWN, 2002 2) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa.Zarys wykładu. Wydanie drugie uzupełnione i poprawione., Wolters Kluwer, 2014 3) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, Psychologia konfliktów, Negocjacje i mediacje socjalne , Humanitas, 2015 4) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacje w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierajace sukces w biznesie, DIFIN, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi