Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

History of internal security

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-HBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie, Historia służb mundurowych
Wymagania wstępneOgólna znajomość dziejów powszechnych i ich periodyzacja
Opis ćwiczeńBezpieczeństwo wewnętrzne na przestrzeni dziejów • Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie starożytnym • Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie średniowiecznym • Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie nowożytnym; Bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce w okresie monarchii patrymonialnej i stanowej (X-XVIII wiek) • Bezpieczeństwo osobiste • Bezpieczeństwo organów państwa • Bezpieczeństwo egzystencji; Geneza i ewolucja policji jako pojęcia, instytucji i funkcji państwa Ukształtowanie się i zadania resortu spraw wewnętrznych Bezpieczeństwo wewnętrzne w II RP (1918-1945) • Bezpieczeństwo osobiste • Bezpieczeństwo organów państwa • Bezpieczeństwo egzystencji; Bezpieczeństwo wewnętrzne w PRL (1944-1989) • Bezpieczeństwo osobiste • Bezpieczeństwo organów państwa • Bezpieczeństwo egzystencji; Geneza tzw. ustaw policyjnych z kwietnia 1990 r. Geneza i działalność związków zawodowych w formacjach resortu spraw wewnętrznych
Opis wykładówIstota i zakres bezpieczeństwa wewnętrznego; Bezpieczeństwo wewnętrzne na przestrzeni dziejów Bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce w okresie monarchii patrymonialnej i stanowej (X-XVIII wiek) Sprawy wewnętrzne jako czynnik modernizacji państwa (XVII-XX wiek) Bezpieczeństwo wewnętrzne w II RP (1918-1945) Bezpieczeństwo wewnętrzne w PRL (1944-1989) Przebudowa resortu spraw wewnętrznych jako wynik transformacji ustrojowej (1990-1999)
Cel kształceniaPoznanie ewolucji bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych okresów historycznych. Rozróżnianie instytucjonalnego, normatywnego i funkcjonalnego wymiaru bezpieczeństwa wewnętrznego
Literatura podstawowa1) P. Majer, P. Majer, 2016r., "Bezpieczeństwo wewnętrzne w rozwoju dziejowym.", wyd. WPiA UWM, , UWM, 2016
Literatura uzupełniająca1) A. Misiuk,, wyd. Wyższa szkoła Policji, "Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (Od X wieku do współczesności)",, 2011r., tom
Uwagi