Metodologia badań nad bezpieczeństwem

Methodology of securitology

2019L

Kod przedmiotu2452N2-MBNB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFilozofia bezpieczeństwa, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
Wymagania wstępneZnajomość systematyki nauki
Opis ćwiczeńZagadnienia organizacyjne i wstępne II. Historia bezpieczeństwa - analiza piśmiennictwa 1. Podstawowe pozycje 2. Baza źródłowa prac 3. Przedmiot i cel badań 4. Sposób ujęcia problematyki 5. Podstawowe ustalenia i wnioski 6. Analiza porównawcza prac III. Bezpieczeństwo wewnętrzne – analiza piśmiennictwa 1. Podstawowe pozycje 2. Baza źródłowa prac 3. Przedmiot i cel badań 4. Sposób ujęcia problematyki 5. Podstawowe ustalenia i wnioski 6. Analiza porównawcza prac IV. Bezpieczeństwo międzynarodowe – analiza piśmiennictwa 1. Podstawowe pozycje 2. Baza źródłowa prac 3. Przedmiot i cel badań 4. Sposób ujęcia problematyki 5. Podstawowe ustalenia i wnioski 6. Analiza porównawcza prac V. Bezpieczeństwo – ujęcie syntetyczne w piśmiennictwie VI. Bezpieczeństwo – ujęcie monograficzne w piśmiennictwie VII. Bezpieczeństwo – ujęcie przyczynkarskie w piśmiennictwie.
Opis wykładów. Założenia filozoficzne badań naukowych. Główne nurty - ontologia, epistemologia, aksjologia, 1. Kategorie ontologiczne 2. Doktryny ontologiczne 3. Podstawowe kategorie epistemologiczne 4. Wartość jako podstawowa kategoria aksjologiczna. Bezpieczeństwo jako dyscyplina naukowa III. Właściwości badań naukowych bezpieczeństwa. Metody badań w naukach o bezpieczeństwie 1. Pojęcie metodologii nauk 2. Metody badań 3. Stosowanie metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie. V. Pisarstwo naukowe w badaniach bezpieczeństwa 1. Zadania i zasady pisarstwa naukowego 2. Rodzaje pisarstwa naukowego VI. Rozwiazywanie problemu badawczego w naukach o bezpieczeństwie 1. Formułowanie tematu badawczego 2. Określenie przedmiotu badań 3. Precyzowanie celu badań 4. Precyzowanie problemu badawczego VII. Metodologia bezpieczeństwa jako narzędzie praktyki organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Cel kształceniaPoznanie podstawowych metod badawczych właściwych w nauce bezpieczeństwa niezbędnych w rozwiązaniu problemów praktycznych i teoretycznych
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusziszyn, B.Wiśniewski, "Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych", wyd. WSPol, s.176., Difin, 2011
Literatura uzupełniająca1) B. Wiśniewski , wyd. WSPol Szczytno, "Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych", 2012r., tom
UwagiBrak