Prawo administracyjne

Administrative law

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-PADM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy prawoznawstwa, nauka o państwie, nauka o administracji
Wymagania wstępnestudent posiada przyswojoną siatkę pojęć z przedmiotów (podstawy prawoznawstwa, nauka o państwie, nauka administracji)
Opis ćwiczeńNie dotyczy.
Opis wykładówTreścią wykładów jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z prawem administracyjnym, administracją publiczną, jako obszaru funkcjonowania w niej organów administracji wszystkich szczebli. Przedstawione zostanie problematyka obejmująca pojęcia i podział prawa administracyjnego, zasady prawa administracyjnego, źródła prawa administracyjnego - ich promulgacja, podział terytorialny dla celów administracji publicznej, charakterystyka podmiotów realizujących zadania administracji publicznej. Przybliżona zostanie także wiedza z zakresu ustroju administracji publicznej, a także metod i form działań administracji publicznej. Podczas wykładu omówione zostaną także zasady związane z funkcjonowaniem e-administracji. Szczegółowe zagadnienia obejmują: Pojęcie administracji publicznej i określenie prawa administracyjnego, Geneza i cechy konstytutywne administracji publicznej, Określenie prawa administracyjnego jako gałęzi prawa, jego zakres przedmiotowy i podmiotowy, metoda regulacji, stosunek do innych gałęzi prawa, Systematyka prawa administracyjnego, Nauka prawa administracyjnego, jej główne kierunki i przedstawiciele , Źródła prawa administracyjnego, Istota źródeł prawa administracyjnego w warunkach polskich i ich klasyfikacja, Prawo miejscowe, Wpływ prawa międzynarodowego i europejskiego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce, Instytucje ogólne prawa administracyjnego ustrojowego, Zasady organizacji administracji publicznej, Funkcje administracyjne organów państwowych, Funkcje administracyjne organów państwowych, Administracja rządowa, Administracja rządowa w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, Podział terytorialny kraju, Istota i znaczenie podziału terytorialnego kraju, Rodzaje i gradacja podziału terytorialnego kraju, Zasady zmian w podziale terytorialnym kraju , Samorząd terytorialny, Pozycja prawna gminy w systemie samorządu terytorialnego, Organy jednostek samorządu terytorialnego i relacje miedzy nimi, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Inne formy organizacyjnoprawne wykonywania zadań publicznych, Prawo służby publicznej, Pojęcie służby publicznej i zasady dostępu do niej, Pracownicy urzędów państwowych, Służba cywilna, Pracownicy samorządowi.
Cel kształceniaOpanowanie wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. Cel kształcenia będzie realizowany dzięki działaniom zmierzającym do osiągnięcia założonych skutków edukacyjnych, realizowane w procesie kształcenia za pomocą wybranych przez prowadzącego metod.
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, 2014 2) Ura E.,, Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2010 3) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK "Dom Organizatora, 2013 4) Bal-Domańska B., A. Salus A., Wstęp do e-administracji :eobieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi