Seminarium dyplomowe

Diploma Seminar

2021Z

Kod przedmiotu2452S1-BLS3Zs-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzającemetodologia badań
Wymagania wstępnesprecyzowany obszar zainteresowań badawczych
Opis ćwiczeńasady pisania prac dyplomowych (merytoryczne i metodologiczne aspekty). Wybór tematu pracy oraz jego ewentualna modyfikacja. Struktura pracy. Ogólny zarys treściowy poszczególnych rozdziałów pracy. Sformułowanie problemu badawczego ( przedmiotu pracy), celu i jego uzasadnienie. Wyszukiwanie literatury i materiałów źródłowych. Omówienie zasad prawa autorskiego, podkreślenie wagi indywidualnego i twórczego charakteru pracy.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrzygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej, m.in. poprzez pomoc w wyborze tematu pracy, zakreślenie problemu badawczego, naszkicowaniu planu przyszłej pracy dyplomowej, systematycznym sprawdzaniu treści poszczególnych rozdziałów pisanej pracy, weryfikowaniu bibliografii, sformułowaniu tezy i wniosków końcowych.
Literatura podstawowa1) R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa, 2015 2) P. Grzybowski, K. Sawicki, Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Kraków, 2012
Literatura uzupełniająca1) J. Zieliński, Metodologia pisania pracy naukowej, Warszawa, 2012 2) R. Zenderowski, Praca magisterska-licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa, 2015
Uwagi