Wybrane zagadnienia obronności państwa

Selected issues of the defence of the state

2020Z

Kod przedmiotu2452S1-WZOP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jakubczak R., 2008r., "Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku", wyd. Bellona, 2) Madej M., 2007r., "Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego", wyd. PISM, 3) Jakubczak R., 2006r., "Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku", wyd. Bellona.
Literatura uzupełniająca
Uwagi