Aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej

Apparatus of state security and legal protection

2019Z

Kod przedmiotu2452S1-ABPIOP
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneOgólna wiedza o państwie i Polsce
Opis ćwiczeńCele i funkcje państwa • Cele państwa • Pojęcie funkcji państwa • Klasyfikacje funkcji państwa • Wewnętrzne funkcje państwa • Zewnętrzne funkcje państwa Cele i funkcje prawa • Cele prawa • Funkcje prawa • Fundamentalne zasady prawa • Źródła prawa i źródła poznania prawa • Systematyzacja aktów prawnych Władza państwowa • Pojęcie i cechy władzy państwowej • Problem legitymizacji władzy państwowej • Funkcje władzy państwowej Państwo a prawo • Związki państwa z prawem • Konstytucja jako podstawa porządku prawnego w państwie • Konstytucja ustawą zasadniczą państwa • Gwarancje konstytucyjne • Analiza rozdziału III Konstytucji RP Państwo prawne • Geneza koncepcji państwa prawnego i jej rozwój • Formalna i materialna koncepcja państwa prawnego • Treść współczesnej koncepcji państwa prawnego Państwo a jednostka • Pojęcie wolności, praw i obowiązków jednostki • Geneza rozwoju koncepcji praw człowieka • Status jednostki we współczesnym państwie • Analiza przepisów rozdziału II Konstytucji RP Konstytucyjne organy kontroli państwowej i ochrony prawa • Najwyższa Izba Kontroli • Rzecznik Praw Obywatelskich • Rzecznik Praw Dziecka • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Opis wykładówI. Pojęcie i geneza państwa oraz jego formy ustrojowe: • Pojęcie państwa i przesłanki jego powstania • Typy państwa i jego forma – forma rządu, reżim polityczny, stopień zwartości; • Ustrój państwa i jego zasady; II. Pojęcie i geneza prawa oraz jego systematyka: • Pojęcie prawa • Periodyzacja rozwoju prawa; • Dziedziny prawa. • Prawo a inne systemy normatywne III. Organizacja terytorialna państwa: • Rodzaje jednostek administracyjno-terytorialnych; • Podziały administracyjno- terytorialne w Polsce po transformacji ustrojowej. IV. Aparat państwowy – struktura i systematyka • Organ państwa i urząd; • Organy prawodawcze, wykonawcze i władzy sądowniczej • Działy i organy administracji rządowej • Samorząd – struktura i podstawowe organy • Systematyka organów państwa • Funkcje organów państwa. V. Zasady i organizacja organów sądowych: • Zasady statusu prawnego i organizacyjnego organów sądowych; • Status prawny sędziego; • Struktura sądownictwa; • Trybunały. VI. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe Prezesowi Rady Ministrów • Ewolucja cywilnych służb specjalnych w Polsce po 1989 r. • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego • Agencja Wywiadu • Centralne Biuro Antykorupcyjne VI . Wyspecjalizowane organy państwowe podległe ministrowi spraw wewnętrznych • Policja • Straż Graniczna • Służba Ochrony Państwa • Państwowa Straż Pożarna VII. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe ministrowi sprawiedliwości • Prokuratura • Służba Więzienna VIII. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe ministrowi obrony narodowej • Służba Kontrwywiadu Wojskowego • Służba Wywiadu Wojskowego • Żandarmeria Wojskowa IX. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe innym centralnym organom administracji rządowej X. Samorządowe formacje porządkowe XI. Prywatyzacja zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego • Firmy ochrony osób i mienia • Firmy detektywistyczne
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych instytucji tworzacych aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej z zaznaczeniem ich zadań oraz miejsca w systemie wladzy publicznej.
Literatura podstawowa1) A. Misiuk , Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, 2013 2) Parlament, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Sejmowe, 1997
Literatura uzupełniająca1) Serafin S., Szmulik B, wyd. C. H. Beck, Organy ochrony prawnej RP, 2010r., tom 2) Kuciński J, wyd. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Nauka o państwie i prawie, 2013r., tom
Uwagi