Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Protection of personal data and secret information

2020Z

Kod przedmiotu2452S1-ODOIIN
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Hoc, T. Szewc, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, C.H. Beck, Warszawa, 2014 2)  P. Litwiński, Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, 2009 3)  S. Hoc, Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LexisNexis, 2011 4)  Barta Janusz, Fajgielski Paweł, Markiewicz Ryszard, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi