Przestępczość gospodarcza

Economic crime

2021L

Kod przedmiotu2452S1-PRZEGOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo karne, kryminologia
Wymagania wstępneZnajomość zasad odpowiedzialności karnej, znajomość terminologii kryminologicznej
Opis ćwiczeńEtiologia, fenomenologia i profilaktyka wybranych kategorii przestępstw gospodarczych z podziałem na przestępstwa kodeksowe (kodeks karny) oraz pozakodeksowe (inne ustawy zawierające przepisy karne dotyczące przestępczości gospodarczej)
Opis wykładówPrawnokarne aspekty przestępczości gospodarczej. Kryminologiczne aspekty przestępczości gospodarczej. Wiktymologiczne aspekty przestępczości gospodarczej. Kryminalistyczne aspekty gospodarczej. Statystyczny obraz przestępczości gospodarczej. Zorganizowane formy przestępczości kryminalnej.
Cel kształceniaPrzedstawienie zjawiska przestępczości gospodarczej z perspektywy prawnokarnej, kryminologicznej, wiktymologicznej i kryminalistycznej. Omówienie etiologii, fenomenologii oraz możliwości przeciwdziałania zjawisku. Zaprezentowanie podstawowych typów przestępstw gospodarczych. Scharakteryzowanie determinantów przestępczości gospodarczej. Przedstawienie przestępczości gospodarczej w ujęciu ilościowym i jakościowym. Przybliżenie głównych obszarów zagrożeń przestępczością gospodarczą w Polsce i na świecie. Scharakteryzowanie zorganizowanych form przestępczości kryminalnej. Zaprezentowanie ewolucja poglądów i współczesnych trendów w obszarze metod zwalczania przestępczości gospodarczej. Zaprezentowanie prawnych i instytucjonalnych form zwalczania przestępczości gospodarczej
Literatura podstawowa1) P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, 2017 2) W. Jaroch, Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne, KKiPK WPiA UWM, 2014 3) W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Wolters Kluwer, 2015 4) P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym: analiza kryminalna zjwisk oraz możliwości przeciwdziałania, KKiPK WPiA UWM, 2013 5) O. Górniok, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, TNOiK, 1997
Literatura uzupełniająca1) J. Skorupka, wyd. TNOiK, Toruń, Karnoprawna ochrona wierzcieli, 2001r., tom 2) J. Wójcik, wyd. JWW, Warszawa, Oszustwa finansowe: zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, 2008r., tom 3) P. Masiukiewicz, wyd. PWN SA, Warszawa, Piramidy finansowe: teoria, regulacje, praktyka, 2015r., tom 4) J. Bojarski, wyd. TNOiK, Toruń, Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków, 2001r., tom 5) L. Gardocki, wyd. C. H. Beck, Warszawa, Prawo karne, 2017r., tom 6) W. Jaroch, wyd. Poltext, Warszawa, Przestępczość na rynku ubezpieczeń, 2002r., tom 7) J. Grabowski (red.), wyd. C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, Publiczne prawo gospodarcze, 2013r., tom 8) R. Blicharz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu., 2015r., tom 9) J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, wyd. Arche, Gdańsk, Kryminologia, 2007r., tom 10) M. Bieniak, wyd. C. H. Beck, Warszawa, Odpowiedzialność karna menadżerów. Komentarz., 2015r., tom
Uwagi