System zarządzania w sytuacjach kryzysowych

System of management in crisis situations

2020Z

Kod przedmiotu2452S1-SZWSK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Ziarko, J. Walas-Trębacz, Podstawy zarządzania kryzysowego, cz. 1 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Kraków, 2010 2) K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa, 2010 3) G. Pietrek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, Słupsk, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi