Wybrane zagadnienia prawa pracy

Selected issues of labour law

2021Z

Kod przedmiotu2452S1-WZPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawznastwa, Podstawy prawa cywilnego,
Wymagania wstępneZnajomość części ogólnej prawa cywilnwego oraz podstaw prawoznastwa
Opis ćwiczeńCechy stosunku pracy, strony stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, treść i forma umowy o pracę, rozwiązanie umownego stosunku pracy, czas pracy, urlop wypoczynkowy
Opis wykładówPojęcie prawa pracy, funkcje prawa pracy, zasady prawa pracy, źródła prawa pracy, pojęcie stosunku pracy, formy prawne nawiązania stosunku pracy, odpowiedzialność pracownicza
Cel kształceniaPoznanie przez studentów podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Podniesienie ich świadomości prawnej w tym zakresie, jako przyszłych pracowników i pracodawców.
Literatura podstawowa1) Florek L. , Prawo pracy , C.H. Beck, 2017 2) red. Nałęcz M., Patulski A., Prawo pracy, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca1) Liscz T. , Prawo pracy, Wolters Kluwer, 2018
Uwagi