Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and enforcement proceedings in administration

2019Z

Kod przedmiotu2452S2-PAIEWA
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski,, 1) M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, wyd. C.H. Beck, 2018 2) B. Adamiak, J.Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, yd. Wolters Kluwer, 2017 , C.H. Beck, 2017 2) B. Adamiak, , Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, J.Borkowski, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi