Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów, kryterium kwalifikacji stanowił ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil praktyczny Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent jest przygotowany do samodzielnej działalności zawodowej w strukturach administracji państwowej, samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zna zasady funkcjonowania, strukturę, zadania Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Straży Pożarnej. Posiada pogłębioną wiedzę o polskich i unijnych regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Zna realne i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu krajowym i regionalnym. Potrafi stosować zaawansowane metody diagnozowania, zapobiegania, zwalczania zagrożeń ładu i porządku wewnętrznego. Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie funkcjonowania mechanizmów i struktur zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji, do edukacji przez całe życie. Absolwent w trakcie studiów nabywa gruntowną wiedzę z obszaru prawa, zasad ustroju politycznego państwa, historii myśli ustrojowo-administracyjnej, socjologiczno-ekonomicznej, co stanowi konieczne uzupełnienie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Posiada sprecyzowane zasady etyki, prezentuje postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, umiejętności interpersonalne.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  1. W kategorii wiedzy absolwent:
  a. zna zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe;
  b. zna problemy ochrony ludności i obrony cywilnej;
  c. zna regulacje prawne i rozwiązania administracyjno - organizacyjne dotyczące ochrony granic i wykonywania transportu w Unii Europejskiej;
  d. prezentuje pogłębioną wiedzę o terroryzmie i ochronie przed czynnikami masowego rażenia;
  e. prezentuje regulacje prawne i rozwiązania administracyjno - organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej;
  f. ma wiedzę w zakresie metodyki dochodzeniowo- śledczej i operacyjno-rozpoznawczej;
  g. zna najnowsze trendy i rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
  h. zna terminologię, teorię i zaawansowane techniki pozyskiwania i archiwizowania danych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego;
  i. posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauk i metodologii badań;
  j. posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zagadnień filozoficznych, społecznych i psychologicznych wpływających na bezpieczeństwa wewnętrznego;
  k. posiada pogłębioną wiedzę o realnych i potencjalnych zagrożeniach w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego;
  l. zna problemy i metody zwalczania przestępczości zorganizowanej, gospodarcze i w cyberprzestrzeni;
  m. prezentuje formy i metody szkolenia społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa;
  n. przedstawia w sposób pogłębiony regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym;
  o. zna gruntownie zasady ochrony własności przemysłowej i praw autorskich;
  p. ma pogłębioną wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki;
  q. zna międzynarodowe i polskie regulacje w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (ADR);
  r. określa zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej, kontroli i audytu, zarządzania jakością w instytucjach;
  s. prezentuje zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

  2. W kategorii umiejętności absolwent:
  a. potrafi w sposób profesjonalny interpretować zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa w skali globalnej, regionalnej i lokalnej;
  b. potrafi komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje;
  c. umie udzielić pierwszej pomocy przed medycznej w typowych sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego; zna podstawy ratownictwa medycznego;
  d. potrafi wykonywać obowiązki na typowych stanowiskach inspektorskich, w tym na stanowisku dyżurnego centrum zarządzania kryzysowego;
  e. potrafi identyfikować zagrożenia i opracować dokumenty planistyczne o charakterze prewencyjnym;
  f. potrafi zastosować podstawowe metody analizy kryminalnej, dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze;
  g. potrafi określić zaawansowane zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie towarów niebezpiecznych (ADR);
  h. unie praktycznie wykorzystać wiedzę w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  i. umie zastosować w warunkach zawodowych rozwiązania przeciwdziałające przestępczości nieletnich i handlu ludźmi;
  j. umie prawidłowo posługiwać się konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bezpieczeństwa;
  k. potrafi zastosować zaawansowane technologie informatyczne w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa;
  l. umie przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
  m. potrafi kierować interdyscyplinarnymi projektami na rzecz bezpieczeństwa;
  n. umie przygotować wystąpienia w języku polskim i obcym właściwym dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posługiwać się specjalistyczną terminologię w zakresie bezpieczeństwa;
  o. potrafi komunikować się i kierować zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia;
  p. potrafi opracować koncepcję, plan ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów;
  q. potrafi prowadzić szkolenie z zaawansowanych teorii i problemów bezpieczeństwa;
  r. umie pracować w warunkach kryzysu i stresu;
  s. potrafi systematycznie uzupełniać wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie poznawania nowych technologii przeciwdziałania zagrożeniom;
  t. umie doskonalić umiejętności w zakresie prowadzenia kontroli i audytu bezpieczeństwa;
  u. potrafi zarządzać jakością w instytucjach nadzorujących bezpieczeństwo publiczne.
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  a. wykorzystując posiadaną wiedzę, sumiennie przygotowuje się do realizacji powierzonych zadań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego;
  b. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego;
  c. systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, potrafi inspirować proces uczenia się innych;
  d. ma poczucie misji i odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i mienia;
  e. jest przygotowany do realizacji projektów społecznych na rzecz bezpieczeństwa;
  f. jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego;
  g. identyfikuje się ze społecznością lokalną i poczuwa się do odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo;
  h. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
  i. jest przygotowany do realizacji zadań w ramach prywatnego sektora ochrony mienia i osób;
  j. aktywizuje różne grupy społeczne do inicjowania przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa;
  k. ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny;
  l. dba o kondycję, sprawność fizyczną i sylwetkę;
  m. potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania;
  n. upowszechnia dorobek swój i innych, zdobytą wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa.
  PRAKTYKI
  Celem praktyk jest:
  - poszerzenie, ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w toku realizacji studiów,
  - zgromadzenie materiałów empirycznych do napisania pracy dyplomowej,
  - zdobycie doświadczenia w samodzielnym oraz zespołowym wykonywaniu obowiązków na podstawowym stanowisku pracy,
  - poznawanie kultury bezpieczeństwa, problemów i zagrożeń w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.
  Praktyki mają charakter obowiązkowy i realizowane są po II semestrze studiów w łącznym wymiarze 480 godzin (trzy miesiące)/19 punktów ECTS.
  Praktyki realizowane są w organach administracji rządowej i samorządowej, podstawowych jednostkach służb mundurowych oraz innych placówkach, w których studenci mają możliwość zapoznania się z działalnością i pracą na rzecz bezpieczeństwa. W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania i bierze udział w realizacji zadań wyznaczonych przez podmiot, u którego odbywa praktyki. Kontrola realizowana jest poprzez wizyty opiekuna praktyk, sprawdzenie dokumentów, jakie sporządza student i praktykodawca. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów:
  - dzienniczka praktyk lub innego dokumentu potwierdzającego okres odbywanej praktyki oraz realizację zadań przez studenta,
  - opinii opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia przygotowują do podjęcia pracy w sferze publicznej i prywatnej. Absolwenci mogą podjąć pracę w sektorze administracji publicznej, samorządowej, w instytucjach państwowych, a także w obszarze gospodarki: - pracownik administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, - kandydat do służby w instytucjach państwowych o charakterze mundurowym: Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna i inne, - działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób, obiektów i ochrony tajemnicy. Absolwenci mogą również podjąć dalsze kształcenie w szkole doktorskiej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Filozofia bezpieczeństwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Język obcy specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy prawa finansowego
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy prawa pracy
1
ZAL-O
Wykład
15
Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
1
ZAL-O
Wykład
15
Postępowanie karne
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawo administracyjne
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawo cywilne
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawo karne
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawo konstytucyjne
1
ZAL-O
Wykład
15
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Systemy penitencjarne i prawo karne wykonawcze
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Techniki mediacji i negocjacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
22,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo transgraniczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań nad bezpieczeństwem
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pozarządowe formy bezpieczeństwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Współczesny terroryzm
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
6
VI - Praktyka
Praktyka
19
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
40,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Islam i podstawy prawa muzułmańskiego
2
Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych
3
Najnowsze technologie kryminalistyczne
2
System ochrony gospodarki
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie
2
Transport towarów niebezpiecznych
2
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
6
SUMA
20,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Prawo o broni
3
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
2
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bezpieczeństwo osobiste
2
Seminarium magisterskie i praca magisterska
22
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
6
SUMA
37,0