Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and enforcement proceedings in administration

2021Z

Kod przedmiotu52S2-PAIEWA
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, C.H. Beck, 2020 2) A. Skóra, P. Krzykowski, T. Majer red., Podstawowe instytucje postępowania administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2020 3) Z. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi