Seminarium magisterskie i praca magisterska

Master's Seminar and Master's Thesis

2022L

Kod przedmiotu52S2-SEMBMU4
Punkty ECTS 22
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi