Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów, kryterium kwalifikacji stanowił ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120.
  Kwalifikacje absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do samodzielnej działalności zawodowej w strukturach administracji państwowej, samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zna zasady funkcjonowania, strukturę, zadania Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Straży Pożarnej. Posiada wiedzę o polskich i unijnych regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Zna realne i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu krajowym i regionalnym. Potrafi stosować zaawansowane metody diagnozowania, zapobiegania, zwalczania zagrożeń ładu i porządku wewnętrznego. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania mechanizmów i struktur zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji, do edukacji przez całe życie. Absolwent w trakcie studiów nabywa ponadto wiedzę z obszaru prawa, zasad ustroju politycznego państwa, historii myśli ustrojowo-administracyjnej, socjologiczno-ekonomicznej, co stanowi konieczne uzupełnienie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Ważne miejsce zajmuje zapoznanie z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wykształcenie umiejętności interpersonalnych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  1.W kategorii wiedzy absolwent:
  a. Posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauk i metodologii badań
  b. Zna w sposób pogłębiony regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym
  c. Ma pogłębioną wiedzę o problemach ochrony ludności i obrony cywilnej
  d. Posiada rozszerzoną wiedzę o realnych i potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego
  e. Zna terminologię, teorię i zaawansowane techniki pozyskiwania i archiwizowania danych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
  f. Ma pogłębioną wiedzę o terroryzmie i ochronie przed czynnikami masowego rażenia
  g. Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zagadnień filozoficznych, społecznych i psychologicznych wpływających na bezpieczeństwa wewnętrznego
  h. Zna zasady ochrony własności przemysłowe i praw autorskich, kontroli i audytu, zarządzania jakością w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego
  i. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  j. Zna regulacje prawne i rozwiązania administracyjno - organizacyjne dotyczące ochrony granic i wykonywania transportu w Unii Europejskiej
  k. Zna problemy i metody zwalczania przestępczości zorganizowanej, gospodarczej, i w cyberprzestrzeni
  l. Ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki dochodzeniowo- śledczej i operacyjno-rozpoznawczej
  m. Zna formy i metody szkolenia społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa
  n. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki
  2. W kategorii umiejętności absolwent:
  a. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej i lokalnej
  b. Potrafi w warunkach szkoleniowych komunikować się i kierować zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia
  c. Prawidłowo posługuje się konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bezpieczeństwa
  d. Umie określić podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej oraz instytucje nadzorujące transport
  e. Potrafi przeprowadzić kontrolę i audyt w zakresie bezpieczeństwa
  f. Potrafi zarządzać jakością w instytucjach nadzorujących bezpieczeństwo
  g. Potrafi opracować dokumenty planistyczne i sprawozdawcze w zakresie bezpieczeństwa
  h. Potrafi zastosować podstawowe metody analizy kryminalnej, dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze
  i. Analizuje i praktycznie wykorzystuje wiedzę w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
  j. Potrafi przeprowadzić szkolenie z wybranych zagadnień bezpieczeństwa
  k. Posiada umiejętność pracy w warunkach kryzysu i stresu
  l. Ma umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i obcym właściwym dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  m. Potrafi zastosować metody przeciwdziałające przestępczości nieletnich i handlu ludźmi
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  a. Jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
  b. Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny
  c. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
  d. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  e. Systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, potrafi inspirować proces uczenia się innych
  f. Identyfikuje się ze społecznością lokalną i poczuwa się do odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo
  g. Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych na rzecz bezpieczeństwa
  Praktyka:
  Celem praktyk jest przede wszystkim umożliwienie studentom zwiększenia swojej atrakcyjności jako przyszłych pracowników poprzez uzyskanie doświadczenia zawodowego. Odbycie praktyk powinno również dać studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową. Podmioty przyjmujące studentów na praktyki mają możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub stażu.
  Praktyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia mają charakter obowiązkowy i odbywają się zgodnie z planem studiów – po II semestrze.
  Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni, co, przy zastosowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy, daje 160 h.
  Praktyki realizowane są w organach administracji rządowej i samorządowej (struktury gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie zarządzania kryzysowego), służbach mundurowych (Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Straż Pożarna). W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania danego podmiotu a także bierze udział w realizacji zadań wyznaczonych przez ten podmiot.
  Kontrola odbywania praktyk realizowana jest poprzez wizyty u wybranych podmiotów a także poprzez kontrole dokumentów, jakie sporządza odbywający praktykę wraz z praktykodawcą.
  Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów:
  - dzienniczka praktyk lub innego dokumentu potwierdzającego okres odbywanej praktyki oraz realizację zadań przez studenta,
  - opinii opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia przygotowują do podjęcia pracy w sferze publicznej i prywatnej. Absolwenci mogą podjąć pracę w sektorze administracji publicznej, samorządowej, w instytucjach państwowych, a także w obszarze gospodarki: - pracownik administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, - kandydat do służby w instytucjach państwowych o charakterze mundurowym: Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna i inne, - działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób, obiektów i ochrony tajemnicy. Absolwenci mogą również podjąć dalsze kształcenie na studiach III stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Filozofia bezpieczeństwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Język obcy specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy Prawa Finansowego
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy prawa pracy
1
ZAL-O
Wykład
15
Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
1
ZAL
Wykład
15
Postępowanie karne
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawo administracyjne
1
ZAL
Wykład
15
Prawo cywilne
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawo karne
1
EGZ
Wykład
15
Prawo konstytucyjne
1
ZAL-O
Wykład
15
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Systemy penitencjarne i prawo karne wykonawcze
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Techniki mediacji i negocjacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Seminarium
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
22,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo transgraniczne
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań nad bezpieczeństwem
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pozarządowe formy bezpieczeństwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Współczesny terroryzm
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
6
Seminarium
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
VI - Praktyka
Praktyka
19
ZAL
Praktyki
480
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
40,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Islam i podstawy prawa muzułmańskiego
2
Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych
3
Najnowsze technologie kryminalistyczne
2
System ochrony gospodarki
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Transport towarów niebezpiecznych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
6
Seminarium i praca magisterska
2
SUMA
20,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Prawo o broni
3
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bezpieczeństwo osobiste
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
6
Seminarium i praca magisterska
22
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
SUMA
37,0