Prawo karne

Criminal law

2019Z

Kod przedmiotu2452S2-PRKAR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającewstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne.
Wymagania wstępnePrzyswojona wiedza z zakresu prawoznawstwa, logiki prawniczej oraz zasad konstytucyjnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
Opis ćwiczeńWskazanie specyfiki przestępstw penalizowanych w kodeksie karnym; Subsydiarny charakter prawa karnego względem innych gałęzi prawa; Analiza wybranych przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, obronności, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko środowisku, przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności; Wykaz i omówienie pojęć ze słowniczka ustawowego; Rozwiązywanie kazusów dotyczących czynów penalizowanych przez kodeks karny.
Opis wykładówPrzedstawienie specyfiki prawa karnego na tle innych gałęzi prawa; Rola oraz funkcje prawa karnego; Analiza prawno-historyczna aktów prawa karnego; Definicja i elementy czynu zabronionego; Omówienie podmiotu czynu zabronionego; Omówienie przedmiotu czynu zabronionego; Omówienie strony podmiotowej czynu zabronionego; Omówienie strony przedmiotowej czynu zabronionego; Pojęcie kary; Teorie kary; Dyrektywy wyboru kary w k.k.; Rodzaje kar w k.k.; Omówienie kary grzywny w k.k.; Omówienie kary ograniczenia wolności w k.k.; Omówienie kary pozbawienia wolności w k.k.; Omówienie roli oraz znaczenia środków karnych w k.k.; Omówienie roli oraz znaczenia środków zabezpieczających w k.k.; Omówienie instytucji zaniechania ukarania sprawcy;
Cel kształceniaCelem kształcenia jest umiejscowienie prawa karnego pośród innych gałęzi prawa, zapoznanie studenta z zasadami prawa karnego materialnego, wyjaśnienie znaczenia instytucji wyłączających czyn, karną jego bezprawność oraz winę, usystematyzowanie form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, a także przeanalizowanie dogmatycznych znamion ustawowych wybranych typów przestępstw.
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2017, s. 370
Literatura uzupełniająca1) J. Warylewski, wyd. Wolters Kluwer, Prawo karne. Część Ogólna, 2017r., tom , 540s. 2) M. Królikowski, R. Zawłocki, wyd. C.H. Beck, Prawo karne, 2015r., tom , 472s.
Uwagi