Analiza i ocena jakości żywności

Food quality analysis and assessment

2020Z

Kod przedmiotu6253S1-AIOJZYW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, biochemia, chemia żywności
Wymagania wstępneznajomość budowy i właściowości fizykochemicznych podstawowych składników żywności
Opis ćwiczeńOznaczanie zawartości cukrowców w żywności. Oznaczanie zawartości białek w produktach spożywczych. Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych i izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych. Zajęcia podsumowujące i zaliczające ćwiczenia.
Opis wykładówPojęcie jakości. Cele i zadania analizy żywności. Metody stosowane w analizie i ocenie jakości żywności. Kryteria wyboru i oceny metody analitycznej. Rodzaje błędów analiz i sposoby ich likwidacji. Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań analitycznych. Rodzaje próbek (definicje), liczebność próbek. Sposoby przygotowania średniej próbki laboratoryjnej. Etapy procesu analitycznego. Metody pomiaru gęstości surowców i produktów spożywczych. Kwasowość produktów spożywczych i metody jej wyznaczania. Woda i sucha masa w produktach spożywczych i metody oznaczania. Cukrowce w produktach spożywczych i metody ich oznaczania. Lipidy w produktach spożywczych i metody ich oznaczania. Metody oceny jakości tłuszczu. Oznaczanie charakterystycznych liczb tłuszczowych. Białka w produktach spożywczych i metody ich oznaczania. Składniki mineralne w produktach spożywczych i metody ich oznaczania. Witaminy w produktach spożywczych i sposoby ich oznaczania.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. fizykochemicznych właściwości składników żywności wykorzystywanych w metodach ich oznaczania jakościowego i ilościowego, nt. podstawowych oraz instrumentalnych metod stosowanych w analizie żywności. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności obsługi standardowej aparatury i urządzeń wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości żywności. Rozwijanie umiejętności właściwego sposobu obliczenia wyników oraz właściwej ich interpretacji, umiejętności pracy w grupie.
Literatura podstawowa1) Budsławski J., Drabent Z.,, "Metody analizy żywności",, WNT Warszawa, 1972 2) Ładoński W., Gospodarek T.,, "Podstawowe metody analityczne produktów żywnościowych", PWN Warszawa, 1986 3) Krełowska-Kułas M.,, "Badanie jakości produktów spożywczych", PWE Warszawa, 1993 4) Szczepaniak W.,, "Metody instrumentalne w analizie chemicznej", PWN Warszawa, 1996 5) Żegarska Z.,, "Ćwiczenia z analizy żywności", UWM Olsztyn., 2000
Literatura uzupełniająca1) Budsławski J.,, ,,Badanie mleka i jego przetworów", PWRiL Warszawa, 1973 2) Rutkowska U.,, ,,Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności:, PZWL Warszawa, 1981 3) Tajner-Czopek A., Kita A.,, Analiza żywności-Jakość produktów spożywczych, WAR Wrocław, 2005
Uwagi