Edukacja żywieniowa

Nutritional Education

2021L

Kod przedmiotu6253S1-EDZYW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka, żywienie człowieka, profilaktyka żywieniowa, podstwy dietetyki, poradnictwo dietetyczne.
Wymagania wstępneznajomość zasad żywienia człowieka ludzi zdrowych i chorych oraz podstawowe diet leczniczych
Opis ćwiczeńOcena wiedzy żywieniowej przekazywanej przez środki masowego przekazu. Opracowanie materiałów edukacyjnych i konspektu zajęć żywieniowych dla różnych grup ludności. SEMINARIUM Ocena informacji żywieniowej przekazywanej przez media. Projektowanie edukacji żywieniowej dla różnych grup ludności.
Opis wykładówCele i zadania edukacji żywieniowej.Metody i formy przekazu wiedzy żywieniowej. Postawy i zachowania żywieniowe.Wybrane determinanty zachowań żywieniowych.Jak skutecznie nauczać młodzież zasad racjonalnego żywienia?
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. edukacji żywieniowej jej celów, zadań i etapów prowadzenia oraz metod i form przekazu wiedzy żywieniowej. Nabycie umiejętności planowania konspektu zajęć żywieniowych dla różnych grup ludności. Wyrobienie umiejętności krytycznej oceny wiedzy żywieniowej przekazywanej przez środki masowego przekazu. Przekazanie wiedzy nt. wybranych determinantów zachowań żywieniowych oraz skutecznych metod nauczania młodzieży zasad prawidłowego żywienia.
Literatura podstawowa1) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa, 2009 2) Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z.,Myszkowska-Ryciak J., Królikowski T., , Edukacja prozdrowotna, SGGW, Warszawa, 2019 3) Jeżewska-Zychowicz M, , Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, SGGW, Warszawa, 2007 4) Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa, 2018 5) Contento I., R., Edukacja żywieniowa, PWN, Warszwa, 2018 6) Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M., Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia, SGGW, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) Sternberg R. J., wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, "Psychologia poznawcza", 2001r., tom 2) Karski J.B., wyd. CeDeWu, Warszawa, "Praktyka i teoria promocji zdrowia", 2008r., tom 3) Narojek L., wyd. IŻŻ, Warszawa, "Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych", 1993r., tom 4) Sadowski B., wyd. PWN, Warszawa, "Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt.", 2001r., tom 5) Tuszyńska-Bogucka V., Bogucki J., wyd. Czelej, Lublin,, "Styl życia a zdrowie.", 2005r., tom 6) Oleś P.K., wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, "Wprowadzenie do psychologii osobowości", 2003r., tom
Uwagimax liczebność grupy ćwiczeniowej: 15 osób