Ekonomika w ochronie zdrowia

Economics in health protection

2020Z

Kod przedmiotu6253S1-EKONWOZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające przedmioty wymagane do dopuszczenia do III semestru II roku studiów
Wymagania wstępne znajomość zagadnień z przedmiotów odbytych w I i II semestrze I roku studiów
Opis ćwiczeń1. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa: wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, aktywności. 2. Analiza wertykalna i horyzontalna. 3. Analiza wskaźnikowa: wskaźniki zadłużenia, aktywności. 4. Analiza wertykalna i horyzontalna. Analiza kosztowa, koszt – definicja , znaczenie ,klasyfikacja kosztów. Ustalanie ceny w oparciu o koszty 5.Zaradzanie kapitałem obrotowym. Planowanie krótkoterminowe Decyzje inwestycyjne. Fazy procesu inwestycyjnego, Techniki finansowej oceny projektów inwestycyjnych
Opis wykładów1.Podstawowe zasady rachunkowości 2.Sprawozdanie finansowe - bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy pieniężne 3.Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie 4.Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych. Istota kosztów 5.Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez płatnika. 6.Relacja podmiot leczniczy-płatnik świadczeń.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dziedziną ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej.
Literatura podstawowa1) Dobska M., Rogoziński K., "Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej", wyd. PWN, 2008 2) Kisielnicki J., "Zarządzanie organizacją ", wyd. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 3) Dołhasz M.,, 2006 3) Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., "Podstawy zarządzania. Koncepcje-strategie-zastosowanie", wyd. PWN, 2009 4) Chwierut S., Lulis M., Stylo W., Wójcie D., "Elementy Zarządzania finansowego w ochronie zdrowia", wyd. Wydawnictwo Medyczne „Vesallius” , 2000
Literatura uzupełniająca1) Karniej P., wyd. wyd. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, "Działalność lecznicza. Praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej", 2011r., tom 2) Czasopismo: Rynek Zdrowia , "www.rynekzdrowia.pl"., tom
Uwagi