Fizjologia człowieka

Human Physiology

2019Z

Kod przedmiotu6253S1-FIZJCZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia człowieka
Wymagania wstępneWymagana wiedza dotycząca budowy anatomicznej poszczególnych układów i narządów oraz budowy histologicznej tkanek i komórek w poszczególnych narządach.
Opis ćwiczeńĆwiczenie 1 - Układ nerwowy I Wprowadzenie do ćwiczeń z przedmiotu fizjologia człowieka, przedstawienie zasad zaliczania ćwiczeń oraz przepisów BHP. Wprowadzenie do układu nerwowego: właściwości elektryczne komórek, potencjał spoczynkowy i czynnościowy neuronu, refrakcja bezwzględna i względna, szybkość przewodzenia potencjału (programy symulacyjne). Ćwiczenie 2 - Układ nerwowy II Odruchy miotatyczne – odruch kolanowy, odruchy źreniczne (odruch źrenicy na światło, na zaciemnienie oraz odruch akomodacyjno – konwergencyjny), zmysł smaku (rozmieszczenie receptorów smakowych na języku, określenie progu pobudliwości różnych smaków), zmysł węchu (zależność miedzy zmysłem smaku i węchu). Ćwiczenie 3 - Układ mięśniowy Obserwacja skurczu pojedynczego mięśnia szkieletowego, wpływ siły bodźca na siłę skurczu mięśnia szkieletowego, skurcz tężcowy niezupełny i zupełny; zmęczenie mięśni, elektromiografia. Ćwiczenie 4 - Fizjologia krwi Pomiar względnej objętości krwinek czerwonych (hematokryt). Oznaczanie szybkości opadania krwinek czerwonych (Odczyn Biernackiego). Hemostaza: oznaczanie czasu krwawienia metodą Duke`a, oznaczanie czasu krzepnięcia metodą kapilarową, wpływ jonów wapnia na czas krzepnięcia krwi. Zachowanie się krwinek czerwonych w środowisku izo-, hipo- i hipertonicznym. Oznaczanie stężenia hemoglobiny metodą kolorymetryczną Drabkina. Oznaczanie grupy krwi i czynnika RH. Kolokwium z układu nerwowego, układu mięśniowego i fizjologii krwi Ćwiczenie 5 - Układ krążenia I Obserwacja mechaniki skurczu mięśnia sercowego pod wpływem pobudzenia części współczulnej i przywspółczulnej autonomicznego układu nerwowego (programy symulacyjne). Badanie częstotliwości pracy serca w czasie pomiaru tętna w różnych interwałach czasowych w tętnicy promieniowej. Elektrokardiografia, rozpoznawanie faz skurczu serca na elektrokardiogramie, rejestracja tonów serca S1 i S2 i rejestracja pulsometryczna z opuszki palca przebiegu zmian pulsu z jednoczesnym zapisem EKG; arytmia oddechowa. Ćwiczenie 6 - Układ krążenia II, Termoregulacja Zmiany hemodynamiki przepływu krwi i temperatury lokalnej przy prowokacji ciepłem i zimnem. Zasady prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi skurczowego metodą Riva-Rocci, skurczowego i rozkurczowego metodą Korotkowa przy użyciu stetoskopu i kardiomikrofonu oraz metodą automatyczną. Badanie zależności pomiaru od wielkości mankietu pomiarowego, wpływ grawitacji oraz zmian ortostatycznych na wartości ciśnienia tętniczego krwi w systolu i diastolu. Znaczenie pomiaru prawym i lewym ramieniu. Fizjologiczne podstawy regulacji ciśnienia tętniczego krwi badanie odruchu z baroreceptorów. Ćwiczenie 7 - Układ oddechowy Funkcje układu oddechowego. Fazy oddychania, mechanika wdechu i wydechu, typy oddychania, zmiany objętości klatki piersiowej, tkanki płucnej, dróg oddechowych, wahania ciśnienia w drogach oddechowych, jamie opłucnowej i pęcherzykach płucnych w cyklu oddechowym. Skład powietrza pęcherzykowego, mechanizmy regulacji oddychania na poziomie OUN. Mechanizmy obwodowej chemorecepcji, hipoksja, hipoksemia, hiperkapnia. Kolokwium z fizjologii krążenia, układu oddechowego i termoregulacji Ćwiczenie 8 - Układ pokarmowy I Trawienie skrobi w jamie ustnej. Wykrywanie obecności enzymu amylolitycznego w ślinie. Wpływ temperatury na aktywność α-amylazy ślinowej. Wpływ jonów chlorkowych oraz wpływ pH na aktywność α-amylazy ślinowej. Wpływ warunków środowiska na trawienie białek przez pepsynę. Wpływ formy substratu i odczynu środowiska na aktywność pepsyny. Wpływ temperatury i pH na działanie pepsyny. Fizjologiczna rola podpuszczki w trawieniu białek mleka. Ćwiczenie 9 - Układ pokarmowy II Trawienie skrobi przez amylazę trzustkową. Wykrywanie obecności enzymu amylolitycznego w soku trzustkowym. Wpływ temperatury na aktywność α-amylazy trzustkowej. Wpływ jonów chlorkowych na aktywność α-amylazy trzustkowej).Trawienie białka przez trypsynę. Trawienie tłuszczu pokarmowego. Trawienie tłuszczu mleka. Trawienie tłuszczu niezemulgowanego. Oznaczanie i analiza wskaźnika masy ciała. Ćwiczenie 10 - Układ pokarmowy III Badanie szybkości wchłaniania spożytych węglowodanów prostych i złożonych. Hormonalna kontrola stężenia glukozy we krwi. Próby czynnościowe: krzywa glikemii po obciążeniu doustnym. Badanie poziomu cholesterolu, HDL i LDL po spożyciu pokarmów tłuszczowych. Badanie szybkości wchłaniania alkoholu. Kolokwium z układu pokarmowego Ćwiczenie 11 - Układ wydalniczy I Rozmieszczenie wody i elektrolitów, regulacja transportu jonów i wody przez błony komórkowe, regulacja bilansu wody, regulacja elektrolitów, regulacja objętości płynu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej i w komórkach. Badanie wydalania wody, roztworów izoosmotycznych chlorku sodu oraz monosacharydów, jak również roztworu hiperosmotycznego monosacharydów. Ćwiczenie 12 - Układ wydalniczy II Określanie właściwości fizycznych moczu własnego i patologicznego: barwa, przejrzystość, konsystencja, zapach, odczyn, ciężar właściwy, osmolalność. Badanie moczu własnego i patologicznego testami paskowymi. Analityczne wykrywanie składników nieorganicznych w moczu prawidłowym i patologicznym: jony Cl- , jony Ca2+, jony SO2-4, jony PO4 3-. Analityczne wykrywanie składników organicznych w moczu: kwas moczowy, kreatynina. Badanie osadu moczu: barwienie tłuszczu roztworem Sudan III, barwienie roztworem Lugola, barwienie eozyną, barwienie eozyną i błękitem metylenowym, barwienie błękitem metylenowym wg. Löfflera. Ćwiczenie 13 - Układ rozrodczy Ocena żywotności plemników: wpływ temperatury na aktywność ruchową plemników, wpływ pH na aktywność ruchową plemników. Diagnozowanie ciąży u kobiet, określenie fazy cyklu menstrualnego u kobiet na podstawie obrazu mikroskopowego próbki śliny, określenie fazy cyklu owulacyjnego na podstawie próbki moczu, barwienie preparatów cytologicznych (cytologia konwencjonalna i jednowarstwowa), określanie fazy cyklu płciowego u szczurzyc na podstawie rozmazu pochwowego Kolokwium z układu wydalniczego, układu rozrodczego i wydzielania wewnętrznego
Opis wykładówCzynność elektryczna komórek nerwowych. Fizjologia komórek mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Ruch i postawa ciała. Czynność bioelektryczna, mechaniczna i akustyczna serca. Skład i rola krwi w organizmie. Fizjologia układu oddechowego. Fizjologia wysiłku fizycznego. Odporność swoista i nieswoista organizmu. Kontrola humoralna środowiska wewnętrznego. Czynność gruczołu tarczowego i gruczołów przytarczycznych. Hormony steroidowe i ich rola w organizmie. Czynność wydzielnicza i motoryczna przewodu pokarmowego. Płyny ustrojowe. Bilans wodny i elektrolitowy. Termoregulacja. Czynność nerek i dolnych dróg moczowych. Fizjologia rozrodu.
Cel kształceniaPo zakończeniu kursu Fizjologii, student powinien rozumieć i umieć opisać zasady prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów organizmu; wyjaśnić wzajemne zależności i oddziaływania narządów i układów czynnościowych. Student powinien także znać i posiadać umiejętność interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w odniesieniu do stanu zdrowia; określać podstawowe wielkości i normy fizjologiczne, a także wykorzystywać znajomość fizjologii w wykonywaniu czynności zawodowych.
Literatura podstawowa1) Jan Górski, Fizjologia człowieka, PZWL, 2010 2) Władysław Traczyk, Fizjologia człowieka, PZWL, 2008 3) Danuta Rosołowska – Huszcz, Ćwiczenia z fizjologii człowieka, SGGW, 2008
Literatura uzupełniająca1) Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Fizjologia praktyczna. Podręcznik dla studentów medycyny, GWM Wrocław, 2007
UwagiDopuszczalna liczba osób w grupie ćwiczeniowej - 10