Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

2021Z

Kod przedmiotu6253S1-MK-SEMDYP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy żywienia człowieka;Żywienie człowieka;Podstawy dietetyki
Wymagania wstępnewiadomości z poprzednich lat studiów
Opis ćwiczeńPoszukiwanie wiarygodnej informacji naukowej. Analiza specjalistycznych tekstów naukowych pod względem formalnym i merytorycznym. Prezentowanie wyników badań z zakresu dietetyki i zdrowia publicznego z wykorzystaniem komputerowych technik edycji tekstu i graficznej prezentacji.
Opis wykładówCele i zadania oraz zasady pisania pracy dyplomowej. Zasady wyszukiwania w dostępnych źródłach informacji naukowej związanej z tematem pracy dyplomowej.
Cel kształceniaRozwijanie umiejętności analizy wyników badań i ich interpretacji oraz tworzenia pracy dyplomowej atrakcyjnej merytorycznie, wizualnie i poprawnej językowo. Rozwijanie umiejętności prawidłowego korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz poszanowania praw ich twórców. Rozwijanie umiejętności korzystania z komputerowych technik edycji tekstu i graficznej prezentacji.
Literatura podstawowa1) Szatrawska I, Wądołowska L.,, Praca dyplomowa – ogólne zasady pisania i zbierania źródeł. Wersja pdf,, UWM, Olsztyn , 2015 2) Zabielski R., Godlewski M.M., Przewodnik prezentowania informacji naukowej. Wersja pdf w stronach internetowych WMW, , SGGW, Warszawa, 2011 3) Zabielski R., Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wyd. II. Wersja pdf w stronach internetowych WRiB, , SGGW, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) 1. podręczniki, czasopisma naukowe, Internet itp., tom
Uwagi