Ogólna technologia żywności

General Food Technology

2020Z

Kod przedmiotu6253S1-OTZYW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającewiedza z zakresu przedmiotów objętych programem nauczania
Wymagania wstępneopanowanie podstawowych umiejętności analitycznych
Opis ćwiczeńZajęcia wprowadzające - przekazanie studentom szczegółowych informacji dotyczących zasad realizacji i warunków zaliczenia przedmiotu, zasady BHP. Procesy termiczne w przemyśle spożywczym. Ekstrakcja w przemyśle spożywczym. Dehydratacja w przemyśle spożywczym. Hydroliza w przemyśle spożywczym. Zajęcia zaliczeniowe.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia dotyczące technologii żywności. Sytuacja żywnościowa świata.Uwarunkowania produkcji żywności. Podstawy biotechnologii żywności. Procesy technologiczne a jakość żywności. Charakterystyka i technologiczne znaczenie dodatków w produkcji żywności. Żywność funkcjonalna - podstawowe rodzaje, definicje, przykłady. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. Opakowania żywności- aspekty technologiczne, ekologiczne, aktualne trendy w opakowalnictwie artykułów spożywczych.
Cel kształceniaPrzekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu produkcji i utrwalania żywności ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na właściwości, bezpieczeństwo i jakość żywności. Zdobycie oraz doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy w laboratorium.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod red. W.Bednarskiego,, Ogólna technologia żywności" , wyd. ART Olsztyn, 1996 2) Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A, Ogólna technologia żywności, wyd. WNT Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca1) Ziemba Z., wyd. wyd. WNT Warszawa , Podstawy cieplnego utrwalania żywności, 1993r., tom 2) Postolski J., Gruda Z.,, wyd. wyd. WNT Warszawa, Zamrażanie żywności, 1999r., tom 3) Autorzy krajowi i zagraniczni, Artykuły naukowe tematycznie związane z problematyką przedmiotu, tom 4) Dłużewski M., Dłużewska A., , wyd. wyd. WSIP Warszawa , Technologia żywności , 2001r., tom
Uwagizajęcia realizowane w grupach do 12 osób