Psychologia ogólna

2019Z

Kod przedmiotu6253S1-PSYCHO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia: 1. Psychologia, jako nauka, główne nurty badawcze. Zajęcia wprowadzające, prezentacja poszczególnych zagadnień przewidzianych do realizacji w roku akademickim. Omówienie standardów przedmiotu. Wytyczenie zadań krótko i długo terminowych względem nauki przedmiotu. Mózg i układ nerwowy - biologiczne podstawy psychologii. 2. Temperament – koncepcje temperamentu wg Hipokratesa, Galena, Sheldona, Kretschmera, Pawłowa, Sterelaua. Temperament a sprawność działania jednostki – rola układu nerwowego. Autodiagnoza cech temperamentalnych – testem FCZ-KT. Przełożenie wiedzy o temperamencie na praktykę w pracy dietetyka z pacjentem. 3. Procesy poznawcze – spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie oraz inteligencja. Rola procesów poznawczych w funkcjonowaniu człowieka. Jak można wykorzystywać wiedzę o procesach poznawczych w pracy dietetyka? 4. Mechanizmy wzbudzania emocji – aspekt biologiczny i psychologiczny. Cztery systemy wzbudzania emocji według Izarda. Wzajemne oddziaływanie na siebie emocji i procesów poznawczych. Wpływ emocji na życie człowieka - mechanizm regulacji emocji. Uczucia jako „drogowskaz” dla prawidłowej diety. 5. Czym jest osobowość człowieka? Wybrane koncepcje osobowości na podstawie teorii PEN – koncepcja trzech superczynników osobowości w ujęciu Eysenca. Autodiagnoza zasobów osobowościowych. Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. Złożoność mechanizmów motywacyjnych - motywacja w podejściu psychodynamicznym, behawiorystycznym, humanistycznym oraz poznawczym. 6. Wprowadzenie do psychologii rozwojowej – cykl życia człowieka. Okres prenatalny, noworodkowy oraz niemowlęcy. Rozwój w okresie dzieciństwa – wczesne, średnie, późne. Okres dorastania. Rozwój w okresie dorosłości – wiek młodzieńczy, wiek dorosły. Etapy ludzkiego życia w ujęciu starości. Charakterystyka rozwoju człowieka. 7. Psychologia w codzienności człowieka – pożywianie i procesy trawienne. Integralność procesów psychicznych w reakcjach organizmu. Oddziaływanie smaku i procesów trawiennych na poczucie głodu i sytości w interakcji procesów emocjonalnych oraz poznawczych. Podwzgórze a regulacja odżywiania – mechanizm nałogowego regulowania emocji. Kolokwium weryfikujące wiedzę. SEMINARIUM: 1. Współczesne nurty badawcze w psychologii ogólnej na podstawie najnowszych badań naukowych, wybór tematyki z artykułów naukowych. Procesy poznawcze a codzienność funkcjonowania. 2. Zawiadowcy emocji i motywacji – mózg, biologizm, psychika Przegląd wybranych artykułów naukowych z obszaru najnowszych badań eksperymentalnych z obszaru psychologii emocji i motywacji.- Osobowość całościowe rozumienie człowieka – przegląd wybranej literatury. 3. Czynniki ryzyka rozwojowego od poczęcia przez okres wczesnego dzieciństwa. Rola relacji matka – dziecko. Stres podczas ciąży a późniejsze konsekwencje rozwojowe dla dziecka. Wpływ odżywiania na rozwój mózgu dziecka. Czynniki ryzyka wpływające na rozwój psychomotoryczny dziecka – przegląd wybranych artykułów naukowych.
Opis wykładów1. Nauki o zdrowiu i psychologia - konflikt czy współpraca ? (przedmiot badań, zakres, zadania, kierunki rozwoju). 2. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie - wprowadzenie 3. Procesy poznawcze a funkcjonowanie w obszarze odżywiania (wrażenia, spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie) 4. Emocje i uczucia a funkcjonowanie w obszarze odżywiania (pojęcie emocji, wybrane teorie, rodzaje emocji i uczuć, kontrola emocji, inteligencja emocjonalna) 5. Motywacja a funkcjonowanie w obszarze odżywiania (pojęcie, rodzaje, teorie, wpływ motywacji na działanie) 6. Osobowość a funkcjonowanie w obszarze odżywiania (pojęcie, teorie, temperament, potrzeby, wartości,postawy, rozwój osobowości, dojrzała osobowość, zaburzenia osobowości) 7. Paradygmat stresu psychologicznego (definicja, rodzaje, poziomy, źródła stresu, mechanizmy reakcji stresowej - neuroanatomia i biochemia stresu, objawy stresu, czynniki predysponujące do przeżywania stresu, stres a odporność organizmu – psychoneuroimmunologia, rola stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób, mechanizmy radzenia sobie ze stresem). 8. Stres a funkcjonowanie w obszarze odżywiania. 9. PTSD – zespół stresu pourazowego – pojęcie, geneza, rodzaje, następstwa bezpośrednie i długotrwałe, sposoby leczenia, rokowania. 10. Komunikacja interpersonalna jako integralny element działań dietetyka w kontakcie z pacjentem (definicja, funkcje, kanały, poziomy, kongruencja przekazu, cel komunikacji, cechy właściwie nawiązanego kontaktu z pacjentem, źródła trudności, styl komunikacji). 11. Komunikacja niewerbalna w kontakcie z pacjentem (wygląd zewnętrzny, kontakt wzrokowy, odległość w kontakcie – dotyk, proporcje w kontakcie, gesty, postawa ciała, asocjacja- dysocjacja, odwzorowanie, dostrojenie, poprowadzenie). 12. Komunikacja werbalna w kontakcie z pacjentem (sztuka słuchania, sztuka zadawania pytań, budowanie komunikatów, informowanie pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych, terapeutycznych, negocjacje, bariery w komunikacji z pacjentem, przekaz informacji zwrotnych o stanie zdrowia, przekaz informacji trudnych pacjentowi i jego rodzinie – diagnoza, niekorzystne rokowania, śmierć). 13. Świadome modyfikowanie i dostosowanie komunikacji do osoby pacjenta (wiek, płeć, poziom intelektualny, wykształcenie), specyfiki odżywiania lub zaburzenia odżywiania, etapu procesu pracy ( diagnostyka, diagnoza, leczenie, hospitalizacja). 14. Elementy perswazji oraz interwencji motywujących i wspierających w pracy dietetyka.
Cel kształceniaPrzekazywana wiedza z zakresu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie (z uwzględnieniem procesów poznawczych, emocji i uczuć, motywacyjnych, osobowości, zachowania) będzie teoretyczną podstawą przygotowania do psychologicznej analizy funkcjonowania człowieka w obszarze odżywiania oraz do psychologicznej analizy własnego funkcjonowania w kontekście wykonywania zawodu dietetyka. Oczekiwanym efektem finalnym powinien być wysoki profesjonalizm przyszłych dietetyków. Wiedza dotycząca uwarunkowań kontaktu z pacjentem i zasad skutecznej komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) będzie fundamentem kształtowania umiejętności budowania i utrzymania relacji z pacjentem.
Literatura podstawowa1) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Hawras – Naperała, B., Trempała, J. , wyd. PWN, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. , 2011r., tom 2) Ledzińska,L., Zajenkowski, M., Stolarski, M., , wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Temperament i poznanie., 2013r., tom 3) Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. , wyd. PWN, Psychologia poznawcza. , 2006r., tom
Uwagi