Żywienie krytycznie chorych

Nutrition of critically ill patients

2021L

Kod przedmiotu6253SX-ZKCH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia człowieka, fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób
Wymagania wstępneznajomość podstaw anatomii i fizjologii i chorób wewnętrznych
Opis ćwiczeńOcena stanu odżywienia i badań laboratoryjnych u krytycznie chorych. Żywienie – skład diety. Sposoby doboru drogi żywienia. Wyliczanie zapotrzebowania na substancje odżywcze i obliczanie proporcji podstawowych składników żywieniowych. Żywienie – sposoby podawania. Żywienie droga naturalną – rodzaje. Żywienie pozajelitowe. Żywienie pozajelitowe u chorych na cukrzycę. Obliczanie zapotrzebowania na tłuszcze u krytycznie chorych. Obliczanie zapotrzebowania na aminokwasy u krytycznie chorych. Obliczanie zapotrzebowania na białka u krytycznie chorych. Ocena zaburzeń metabolicznych u chorych z urazami wielonarządowymi. Ocena zaburzeń metabolicznych u chorych z posocznicą. Ocena zaburzeń metabolicznych u chorych z nowotworami. Zapotrzebowanie wodno-elektrolitowe - metody obliczania bilansu płynowego - zapotrzebowanie na makro i mikroelementy - pojęcie izotonii - przewodnienie i odwodnienie hypo- normo- i hypertoniczne - wpływ IHD i CRRT na leczenie żywieniowe. Żywienie chorych nieprzytomnych - ograniczenia leczenia żywieniowego u chorych z zaburzeniami świadomości - powikłania leczenia żywieniowego związana z zaburzeniami świadomości - ocena odruchów połykowych i obronnych u chorych z zaburzeniami. Żywienie chorych z przeszkodami w przewodzie pokarmowym- - jednostki chorobowe powodujące konieczność wyłonienia stomii - problemy pielęgnacyjne pacjenta ze stomią - zaburzenia przyswajania pokarmów u pacjentów ze stomią - odmienności w mieszaninach odżywczych związane ze stomią. Obliczanie zapotrzebowania na węglowodany i tłuszcze u krytycznie chorych - metabolizm węglowodanów u pacjentów krytycznie chorych - metody utrzymywania poziomu glukozy w zakresie pożądanym - zakresy poziomów glikemii zalecane u krytycznie chorych - protokoły ścisłej kontroli glikemii - metabolizm tłuszczów u krytycznie chorych - ustalanie zapotrzebowania na tłuszcze u krytycznie. Chorych - ocena przyswajania tłuszczów w trakcie leczenia żywieniowego - konsekwencje nadmiernej alimentacji tłuszczów. Seminaria: Ocena stanu odżywienia i badań laboratoryjnych u krytycznie chorych. Żywienie – skład diety. Sposoby doboru drogi żywienia. Wyliczanie zapotrzebowania na substancje odżywcze i obliczanie proporcji podstawowych składników żywieniowych. Żywienie – sposoby podawania. Żywienie droga naturalną – rodzaje. Żywienie pozajelitowe. Żywienie pozajelitowe u chorych na cukrzycę. Obliczanie zapotrzebowania na tłuszcze u krytycznie chorych. Obliczanie zapotrzebowania na aminokwasy u krytycznie chorych. Obliczanie zapotrzebowania na białka u krytycznie chorych. Ocena zaburzeń metabolicznych u chorych z urazami wielonarządowymi. Ocena zaburzeń metabolicznych u chorych z posocznicą. Ocena zaburzeń metabolicznych u chorych z nowotworami.Żywienie dojelitowe - drogi podania, preparaty, osprzęt do podaży dojelitowych mieszanin odżywczych.Żywienie pozajelitowe – dostęp centralny i obwodowy, dostęp do długotrwałego żywienia pozajelitowego, preparaty, osprzęt do podaży pozajelitowych mieszanin odżywczych.
Opis wykładówHormonalne regulatory metabolizmu. Ogólne zasady leczenia chorych w stanach krytycznych. Niedożywienie – definicja, rodzaje. Postacie niedożywienia, konsekwencje. Anoreksja nerwowa jako odrębny problem medyczny. Ocena zapotrzebowania kalorycznego w stanach krytycznych. Zapotrzebowanie wodno-elektrolitowe. Techniki leczenia żywieniowego. Żywienie chorych nieprzytomnych, chorych z przeszkodami w przewodzie pokarmowym – zaburzeniami motoryki, z przeszkodami mechanicznymi, z chorobami zapalnymi jelit i ze stomią. Ostre choroby zapalne przewodu pokarmowego. Otyłość olbrzymia – patogeneza, leczenie żywieniowe i leczenie bariatryczne. Leczenie żywieniowe po operacjach bariatrycznych. Leczenie dietetyczne chorych na zawał serca i po zabiegach stendowania. Leczenie dietetyczne chorych z udarami mózgu, z urazami wielonarządowymi, po przeszczepach narządów i po zabiegach resuscytacyjnych. Specyfika diagnostyczno-terapeutyczna krytycznie chorych. Leczenie żywieniowe jako element całościowego postępowania terapeutycznego w oddziale intensywnej terapii. Odpowiedź neurohormonalna organizmu na uraz i sepsę. Metody oceny niedożywienia i efektywności terapii żywieniowej u krytycznie chorych. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej żywienia krytycznie chorych po uprzedniej ocenie stanu ich odżywienia.
Literatura podstawowa1) Jarosz, Praktyczny podręcznik dietetyki, IŻŻ, 2010 2) Jarosz, Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, IŻŻ, 2011 3) Bujko, Podstawy dietetyki, SGGW, 2008
Literatura uzupełniająca1) Gajewski, wyd. Medycyna Praktyczna, Interna Szczeklika, 2013r., tom
Uwagi