Dietetyka - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Szkoła Zdrowia Publicznego

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dietetyka

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny i matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych z wybranych trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym tj.: biologia, chemia lub matematyka lub fizyka, język obcy nowożytny
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 215 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2017 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie. Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają nie krócej niż 6 semestrów i mają profil praktyczny. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Liczba uzyskanych punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP), oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego dostosowanego do wieku i stanów fizjologicznych i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering). Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację. Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Posiada ponadto przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  W kategorii wiedzy Absolwent:
  • zna i rozumie fizykochemiczne i biologiczne podstawy nauk o zdrowiu
  oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie właściwym dla programu kształcenia
  • definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia w wymiarze społecznym
  • zna i rozumie budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym dla programu kształcenia
  • opisuje biochemiczne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania zdrowego i chorego organizmu człowieka
  • zna podstawowe procesy metaboliczne na poziomie komórkowym, narządowym, układowym, w tym mechanizmy i efekty regulacji hormonalnych, rozrodczych i procesów starzenia się organizmu oraz ich związek z chorobami
  • zna podstawowe procesy metaboliczne na poziomie komórkowym, narządowym, układowym, w tym mechanizmy i efekty regulacji hormonalnych, rozrodczych i procesów starzenia się organizmu
  oraz ich związek z chorobami
  • zna podstawy fizjologii przewodu pokarmowego i trawienia,
  w szczególności enzymy biorące udział w trawieniu, rolę żółci, przebieg wchłaniania produktów trawienia oraz zaburzenia z nimi związane a także wybrane profile metaboliczne podstawowych narządów i układów
  • opisuje budowę mikroskopową oraz właściwości i funkcje komórek, tkanek
  i narządów człowieka
  • charakteryzuje choroby genetyczne i wyjaśnia podstawowe pojęcia genetyczne
  • zna podstawowe badania laboratoryjne i ich interpretacje
  • zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie właściwym dla programu kształcenia
  • wskazuje metody oceny zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych wywołanych chorobą oraz podstawowe reakcje człowieka na chorobę
  • zna wybrane testy i metody oceny stanu odżywienia organizmu człowieka
  • charakteryzuje zmiany patologiczne w różnych schorzeniach
  oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą
  • zna główne problemy zdrowotne w zakresie chorób zakaźnych
  i nie zakaźnych o znaczeniu społecznym
  • zna i rozumie rolę psychologii w sytuacji choroby, kalectwa
  oraz problemach ze zdrowiem psychicznym
  • zna i rozumie teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji zdrowia
  i zdrowego trybu życia
  • zna zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej
  • wskazuje i objaśnia podstawy edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji żywieniowej
  • opisuje aktualne zagrożenia dla życia człowieka ze strony zanieczyszczonego środowiska między innymi pasożytami
  • zna i rozumie mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych
  i aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym dla kierunku studiów
  • zna zasady racjonalnego żywienia oraz konsekwencje zdrowotne nieprawidłowego odżywiania, w szczególności stosowania niezbilansowanej diety, długotrwałego głodowania czy objadania się
  • zna choroby związane z nieprawidłową dietą w tym związane
  z zaburzeniami gospodarki wodno- elektrolitowej, kwasowo– zasadowej, lipidowej, węglowodanowej i białkowej, fizjologii wysiłku fizycznego oraz będące skutkami ubocznymi działań i zabiegów medycznych
  i niemedycznych
  • zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych w różnym wieku,
  w szczególności dzieci z alergiami pokarmowymi i zespołami metabolicznymi oraz zasady żywienia kobiet w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią
  • zna podstawowe odmienności w żywieniu pacjentów onkologicznych i osób wyniszczonych nowotworowo oraz pacjentów geriatrycznych
  • zna mechanizmy działania leków, efekty niepożądane, toksyczne, a także interakcje leków z żywnością, które mogą pojawić się w trakcie farmakoterapii
  • posiada wiedzę na temat ostrych i przewlekłych chorób chirurgicznych dietozależnych
  • charakteryzuje żywność jako źródło składników pokarmowych
  w zaspokajaniu potrzeb organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie
  • objaśnia wpływ procesów technologicznych i przechowywania
  na zachowanie składników odżywczych, jakość i bezpieczeństwo żywności
  i żywienia oraz zdrowie publiczne
  • zna metody oceny żywienia na poziomie indywidualnym i populacyjnym
  • zna rolę i znaczenie żywienia oraz energii i składników pokarmowych
  dla funkcjonowania organizmu człowieka i jego zdrowia
  • objaśnia wpływ składników pokarmowych i żywienia w rozwoju chorób dietozależnych
  • zna zasady żywienia osób chorych oraz rolę energii i składników pokarmowych
  w dietoterapii
  • zna i rozumie prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej związanej z programem kształcenia
  • zna prawne, organizacyjne i technologiczne zasady zbiorowego żywienia
  • zna prawne, organizacyjne, ekonomiczne i etyczne uwarunkowania w poradnictwie dietetycznym i ochronie zdrowia
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu cateringu
  • zna i rozumie miejsce zawodu związanego z kierunkiem studiów w systemie organizacji ochrony zdrowia na poziomie krajowym
  • zna polskie i europejskie ustawodawstwo dotyczące żywności i żywienia oraz znaczenia bezpieczeństwa żywności i żywienia dla zdrowia publicznego
  • zna I rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze właściwym dla programu kształcenia
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  W kategorii umiejętności Absolwent:
  • potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie właściwym dla programu kształcenia
  • potrafi wykorzystywać i obsługiwać aparaturę i sprzęt do badań funkcjonalnych i laboratoryjnych oraz w ocenie żywienia i stanu odżywienia
  • komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie związanym z programem kształcenia
  • potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną w celu określenia ich potrzeb zdrowotnych oraz ich oczekiwań w stosunku do służby zdrowia i placówek opieki zdrowotnej
  • potrafi udzielać porad pacjentowi przy wykorzystaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • opanował język obcy w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację
  • potrafi pracować w zespole wielodyscyplinarnym, udzielić porady dietetycznej, opracować i przygotować posiłki w ramach cateringu i zespołu terapeutycznego, także w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem
  • identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne w zakresie właściwym dla programu kształcenia
  • potrafi zidentyfikować problem i udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
  • posługuje się mianownictwem anatomicznym, wyjaśnia anatomiczne podstawy wykonywania podstawowych czynności medycznych
  • potrafi ocenić narażenia człowieka na czynniki szkodliwe oraz skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka
  • potrafi identyfikować problemy żywieniowe i zdrowotne pacjentów z wybranych grup społecznych (dzieci, młodzież, kobiety w ciąży, niepełnosprawni, ludzie
  • w podeszłym wieku)
  • potrafi podjąć działania w zakresie profilaktyki i opieki w odniesieniu do chorób zakaźnych, nie zakaźnych o znaczeniu społecznym oraz uzależnień
  • ocenia stan odżywienia pacjenta i rozpoznaje stany zagrożenia życia
  • potrafi identyfikować błędy i zaniedbania popełnione w działaniach promujących zdrowy styl życia oraz sprecyzować działania naprawcze
  • potrafi ułożyć prawidłową dietę dla różnych grup wiekowych oraz chorych z grupy chorób społecznych oraz monitorować postępy w leczeniu
  • rozpoznaje choroby dietozależne i potrafi ustalić zasady postępowania dietetycznego
  • potrafi podjąć działania w zakresie profilaktyki żywieniowej
  • klasyfikuje choroby genetyczne ze względu na sposób dziedziczenia
  • rozpoznaje choroby żywieniowo zależne
  • potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskania i przechowywania danych, a także pozyskiwać i interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia
  • potrafi dokonać analizy przydatności zebranych danych dla ustalenia struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych określonej grupy społecznej
  • posiada umiejętność obsługi komputera i wykorzystania specjalistycznych programów oraz pozyskiwania i gromadzenia i przetwarzania danych związanych z wykonywanym zawodem oraz przygotowywaniem prezentacji
  • potrafi interpretować dane liczbowe z zakresu statystyki, demografii i epidemiologii
  • potrafi Identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce
  • potrafi identyfikować błędy i zaniedbania popełnione w działaniach promujących zdrowy styl życia oraz sprecyzować działania naprawcze
  • potrafi planować, realizować oraz dokumentować działania związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków
  • potrafi prowadzić dokumentację w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę i promocję zdrowia z uwzględnieniem roli administracji w realizacji zadań polityki zdrowotnej na szczeblu lokalnym
  • potrafi podjąć działania w zakresie planowania i wdrażania programów dotyczących profilaktyki, promocji zdrowia, opieki zdrowotnej w środowisku lokalnym i miejscu pracy
  • ma umiejętność planowania i organizowania działań w zakresie promocji zdrowia, poprawy i utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz utrwalania poczucia bezpieczeństwa jednostek lub grup społecznych w odniesieniu do polityki zdrowotnej państwa
  • posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne działania lub dane źródłowe
  • posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń
  • potrafi wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) właściwych dla programu kształcenia
  • dostrzega oznaki anty zdrowotnych zachowań dietetycznych i na nie reaguje, kierując się dobrem pacjenta. Swoją postawą promuje aktywność ruchową i zachowania prozdrowotne.
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  • jest gotów do zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problem
  • ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy się zwrócić do ekspertów
  • jest gotów do okazywania szacunku wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troski o ich dobro
  • przestrzega i stosuje zasady etyki akademickiej i zawodowej oraz zasady profesjonalizmu zawodowego
  • okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku
  • jest gotów do współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu
  • potrafi współpracować w grupie i w zespole interdyscyplinarnym, być liderem
  • ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania przez dany zespół
  • potrafi określić priorytety i profesjonalnie wykorzystać wszystkie dostępne środki służące realizacji zadań postawionych przed zespołem
  • wyznaczone zadania realizuje z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i otoczenia
  • jest gotów do rozwiązywania problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz określenia priorytetów służących realizacji określonych zadań
  • potrafi krytycznie ocenić działania własne i kolegów w pracy zespołu, przyjmując w nim różne obowiązki
  • identyfikuje i potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonaniem zawodu
  • jest gotów do formułowania opinii dotyczących pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu
  • rozumie potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie oraz potrzebę rozwoju osobowego oraz naukowego
  • potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów i grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z wykorzystaniem uwarunkowań ekonomiczno – prawnych
  • jest gotów do dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
  • promuje zachowania prozdrowotne, w szczególności zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze 700 godzin. Liczba uzyskanych punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 20. Rodzaje praktyk wymaganych programem studiów to: wstępna praktyka w szpitalu/cateringu świadczącym usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala, praktyka w domu opieki społecznej (po pierwszym roku studiów), praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu/cateringu świadczącym usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala, praktyka w szpitalu dla dorosłych, (po drugim roku studiów), praktyka w poradniach chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, praktyka w szpitalu dziecięcym, praktyka z technologii potraw (w trakcie trzeciego roku), praktyka w poradniach chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych (w VI semestrze). Praktyki zawodowe obejmują doskonalenie umiejętności zawodowych.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, placówkach poradnictwa żywieniowego, organizacjach konsumenckich, domach pomocy społecznej oraz w szkolnictwie a także w instytucjach naukowo-badawczych, placówkach sportowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomia człowieka
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
20
20
Chemia żywności
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Fizjologia człowieka
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
70
30
Parazytologia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Psychologia ogólna
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
10
30
III - Kierunkowe
Organizacja pracy
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
25,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biochemia ogólna i żywności
5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
15
40
35
Genetyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Pierwsza pomoc
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
20
III - Kierunkowe
Podstawy towaroznawstwa żywności
4
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
10
20
30
Podstawy żywienia człowieka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Praktyka w domu opieki społecznej
3
ZAL-O
Praktyki zawodowe
100
Wstępna praktyka w szpitalu po 1 roku
5
ZAL-O
Praktyki zawodowe
145
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
31,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Mikrobiologia ogólna i żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
20
III - Kierunkowe
Analiza i ocena jakości żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Ekonomika w ochronie zdrowia
2
Ogólna technologia żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy technologii gastronomicznej
5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
10
30
Profilaktyka żywieniowa
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Żywienie człowieka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z żywnością
3
III - Kierunkowe
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
3
Kliniczny zarys chorób (choroby wewnętrzne) cz. 1
3
Podstawy dietetyki
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
55
30
Technologia produkcji potraw dietetycznych
5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
10
35
30
VI - Praktyka
Praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu po II roku
6
Praktyka w szpitalu dla dorosłych
5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
33,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Etyka
0,5
III - Kierunkowe
Blok 3- przedmiot kształcenia kierunkowego
3
Blok 4- przedmiot kształcenia kierunkowego
9
Choroby wieku dziecięcego
1
Diagnostyka laboratoryjna
1
Dietetyka pediatryczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
30
Metodologia oceny sposobu żywienia
2
Poradnictwo dietetyczne
3
Seminarium dyplomowe
1
VI - Praktyka
Praktyka w szpitalu dziecięcym
3
Praktyka z technologii potraw
5
SUMA
31,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Alergie pokarmowe i skórne z uwzględnieniem podstaw immunologii
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
10
20
Choroby z interwencją chirurgiczną
2
Edukacja żywieniowa
2
Kliniczny zarys chorób (choroby wewnętrzne) cz. 2
2
Onkologia
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
5
10
Pracownia dyplomowa
1
Prawo w ochronie zdrowia
2
Żywienie krytycznie chorych
3
VI - Praktyka
Praktyka w poradniach gastroenterologicznych i chorób metabolicznych
5
SUMA
31,0