Dietetyka - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dietetyka

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny i matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych z wybranych trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym tj.: biologia, chemia lub matematyka lub fizyka, język obcy nowożytny
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają nie krócej niż 6 semestrów i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Liczba uzyskanych punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP); oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego dostosowanego do wieku i stanów fizjologicznych i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering). Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację. Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Posiada ponadto przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  W kategorii wiedzy Absolwent:
  • zna podstawowe procesy biologiczno-chemiczne na poziomie komórkowym oraz całego organizmu
  • zna podstawowe procesy metaboliczne na poziomie komórkowym, narządowym, ustrojowym, w tym zjawiska regulacji hormonalnej, reprodukcji i procesów starzenia się ustroju i w efekcie niektóre schorzenia w zakresie niezbędnym dla swojego kierunku
  • opisuje biochemiczne mechanizmy funkcjonowania organizmu
  • zna budowę, funkcjonowanie i czynności organizmu człowieka
  • opisuje budowę mikroskopową oraz właściwości i funkcje komórek, tkanek i narządów człowieka
  • rozumie warunki utrzymania homeostazy
  • wskazuje metody oceny zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych wywołanych chorobą oraz podstawowe reakcje człowieka na chorobę
  • zna podstawowe mierniki stanu zdrowia, w tym stanu odżywienia
  • charakteryzuje zmiany patologiczne w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą
  • definiuje podstawowe pojęcia (np. zdrowie, choroba, jakość życia) w wymiarze psychospołecznym i opisuje podstawowe reakcje człowieka
  • zna główne problemy zdrowotne w zakresie chorób zakaźnych i nie zakaźnych o znaczeniu społecznym
  • zna i rozumie rolę psychologii w sytuacji choroby, kalectwa oraz problemach ze zdrowiem psychicznym
  • zna zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej
  • wskazuje i objaśnia podstawy edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji żywieniowej
  • wyjaśnia zasady racjonalnego żywienia oraz skutki zdrowotne nieprawidłowego odżywiania
  • zna choroby związane z żywnością i odżywianiem
  • zna terminologię oraz koncepcje dotyczące definicji zdrowia i jego determinantów
  • zna działanie układu pokarmowego oraz rozumie fizjologię żywienia
  • zna prawne, organizacyjne i technologiczne zasady zbiorowego żywienia
  • opisuje aktualne zagrożenia dla życia człowieka ze strony środowiska zanieczyszczonego pasożytami
  • charakteryzuje choroby genetyczne i wyjaśnia podstawowe pojęcia genetyczne
  • zna mechanizmy działania leków, efekty niepożądane, toksyczne, a także interakcje leków z żywnością, które mogą pojawić się w trakcie farmakoterapii
  • posiada wiedzę na temat ostrych i przewlekłych chorób chirurgicznych dietozależnych.
  • zna podstawowe badania laboratoryjne i ich interpretacje
  • charakteryzuje żywność jako źródło składników pokarmowych w zaspokajaniu potrzeb organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie
  • objaśnia wpływ procesów technologicznych i przechowywania na zachowanie składników odżywczych, jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz zdrowie publiczne
  • zna metody oceny żywienia na poziomie indywidualnym i populacyjnym
  • zna rolę i znaczenie żywienia oraz energii i składników pokarmowych dla funkcjonowania organizmu człowieka i jego zdrowia
  • objaśnia wpływ składników pokarmowych i żywienia w rozwoju chorób dietozależnych
  • zna zasady żywienia osób chorych oraz rolę energii i składników pokarmowych w dietoterapii
  • zna prawne, organizacyjne, ekonomiczne i etyczne uwarunkowania w poradnictwie dietetycznym i ochronie zdrowia
  • zna polskie i europejskie ustawodawstwo dotyczące żywności i żywienia oraz znaczenia bezpieczeństwa żywności i żywienia dla zdrowia publicznego
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

  W kategorii umiejętności Absolwent:
  • potrafi zidentyfikować problem i udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
  • potrafi posługiwać się specjalistyczną aparaturą
  • potrafi wykorzystywać i obsługiwać aparaturę i sprzęt do badań funkcjonalnych i laboratoryjnych oraz w ocenie żywienia i stanu odżywienia
  • potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną w celu określenia ich potrzeb zdrowotnych oraz ich oczekiwań w stosunku do służby zdrowia i placówek opieki zdrowotnej
  • współpracuje i współdziała z przedstawicielami innych zawodów i administracji w zakresie ochrony zdrowia
  • potrafi ocenić narażenia człowieka na czynniki szkodliwe oraz skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka
  • potrafi identyfikować problemy żywieniowe i zdrowotne jednostek lub grup specjalnej troski (dzieci, młodzież, kobiety w ciąży, niepełnosprawni, ludzie w podeszłym wieku)
  • potrafi podjąć działania w zakresie profilaktyki i opieki w odniesieniu do chorób zakaźnych, nie zakaźnych o znaczeniu społecznym oraz uzależnień
  • ocenia stan odżywienia pacjenta i rozpoznaje stany zagrożenia życia
  • potrafi identyfikować błędy i zaniedbania popełnione w działaniach promujących zdrowy styl życia oraz sprecyzować działania naprawcze
  • potrafi dokonać analizy przydatności zebranych danych dla ustalenia struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych określonej grupy społecznej
  • potrafi prowadzić dokumentację w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę i promocję zdrowia z uwzględnieniem roli administracji w realizacji zadań polityki zdrowotnej na szczeblu lokalnym
  • potrafi podjąć działania w zakresie planowania i wdrażania programów dotyczących profilaktyki, promocji zdrowia, opieki zdrowotnej w środowisku lokalnym i miejscu pracy
  • ma umiejętność planowania i organizowania działań w zakresie promocji zdrowia, poprawy i utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz utrwalania poczucia bezpieczeństwa jednostek lub grup społecznych w odniesieniu do polityki zdrowotnej państwa
  • potrafi ułożyć prawidłową dietę dla różnych grup wiekowych oraz chorych z grupy chorób społecznych oraz monitorować postępy w leczeniu
  • potrafi zidentyfikować błędy i zaniedbania w higienie żywności oraz przetwórstwie żywności
  • potrafi podjąć działania w zakresie profilaktyki żywieniowej
  • klasyfikuje choroby genetyczne ze względu na sposób dziedziczenia
  • rozpoznaje choroby żywieniowo zależne
  • potrafi udzielać porad pacjentowi przy wykorzystaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • posiada umiejętność obsługi komputera i wykorzystania specjalistycznych programów oraz pozyskiwania i gromadzenia i przetwarzania danych związanych z wykonywanym zawodem oraz przygotowywaniem prezentacji
  • potrafi interpretować dane liczbowe z zakresu statystyki, demografii i epidemiologii
  • posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne działania lub dane źródłowe
  • posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń
  • opanował język obcy w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację

  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę rozwoju osobowego
  • samodzielnie podejmuje działania związane z dokształcaniem się
  • rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy z zakresu nauk podstawowych oraz medycznych
  • potrafi krytycznie ocenić własne i cudze działania w pracy zespołu, przyjmując w nim różne obowiązki
  • ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy się zwrócić do ekspertów
  • akceptuje opinie członków zespołu i innych specjalistów
  • okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku
  • ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania przez dany zespół
  • potrafi brać odpowiedzialność za pracę własną
  • potrafi określić priorytety i profesjonalnie wykorzystać wszystkie dostępne środki służące realizacji zadań postawionych przed zespołem
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z wykorzystaniem uwarunkowań ekonomiczno-prawnych
  • identyfikuje i potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonaniem zawodu
  • wyznaczone zadania realizuje z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i otoczenia
  • potrafi formułować opinie dotyczące pacjenta na podstawie analizy i syntezy dostępnych danych
  • rozwija własne zachowania w zakresie zdrowego odżywiania się
  • samodzielnie i w zespole angażuje się w realizację stawianych przed nim celów
  • angażuje się w działania propagujące zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze 700 godzin. Liczba uzyskanych punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 21. Rodzaje praktyk wymaganych programem studiów to: wstępna praktyka w szpitalu – dział żywności (po pierwszym roku studiów), praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu (po drugim roku studiów), praktyka w poradniach chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, praktyka w szpitalu dziecięcym, praktyka w szpitalu dla dorosłych, praktyka w domu opieki społecznej, praktyka z technologii potraw. Praktyki zawodowe obejmują doskonalenie umiejętności zawodowych.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, placówkach poradnictwa żywieniowego, organizacjach konsumenckich, domach pomocy społecznej oraz w szkolnictwie a także w instytucjach naukowo-badawczych, placówkach sportowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomia człowieka
5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
20
Chemia żywności
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Fizjologia człowieka
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
70
Parazytologia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
10
30
III - Kierunkowe
Organizacja pracy
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biochemia ogólna i żywności
7
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
35
15
40
Genetyka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Pierwsza pomoc
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
15
III - Kierunkowe
Blok 1- przedmiot kształcenia podstawowego
2
Podstawy towaroznawstwa żywności
4
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
30
20
10
Podstawy żywienia człowieka
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Praktyka w domu opieki społecznej
2
ZAL-O
Praktyki
70
Wstępna praktyka w szpitalu po 1 roku
3
ZAL-O
Praktyki
105
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Mikrobiologia ogólna i żywności
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
III - Kierunkowe
Analiza i ocena jakości żywności
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
Bioaktywne składniki żywności
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
10
Blok 2- przedmiot kształcenia podstawowego
2
Ekonomika w ochronie zdrowia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
20
10
Ogólna technologia żywności
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy technologii gastronomicznej
4
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
Seminarium
20
30
10
Profilaktyka żywieniowa
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Żywienie człowieka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
SUMA
29,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z żywnością
3
EGZ
ZAL
Wykład
Seminarium
15
30
III - Kierunkowe
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia laboratoryjne
30
10
10
Kliniczny zarys chorób (choroby wewnętrzne) cz. 1
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
20
Podstawy dietetyki
6,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
55
Technologia produkcji potraw dietetycznych
5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
30
10
35
VI - Praktyka
Praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu po II roku
4
Praktyka w szpitalu dla dorosłych
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Etyka
1
III - Kierunkowe
Blok 3- przedmiot kształcenia kierunkowego
3
Blok 4- przedmiot kształcenia kierunkowego
9
Choroby wieku dziecięcego
2
Diagnostyka laboratoryjna
1
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
5
15
Dietetyka pediatryczna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
20
Kliniczny zarys chorób (choroby wewnętrzne) cz. 2
2
Metodologia oceny sposobu żywienia
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
20
20
Poradnictwo dietetyczne
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
20
Seminarium dyplomowe
1
ZAL-O
ZAL
Wykład
Seminarium
5
20
VI - Praktyka
Praktyka w szpitalu dziecięcym
2
Praktyka z technologii potraw
3
SUMA
32,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Alergie pokarmowe i skórne z uwzględnieniem podstaw immunologii
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
20
Choroby z interwencją chirurgiczną
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
10
Edukacja żywieniowa
2
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
10
Egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej
10
Kliniczny zarys chorób (choroby wewnętrzne) cz. 2
2
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
10
Onkologia
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
5
Praca dyplomowa
10
ZAL
Samokształcenie
120
Pracownia dyplomowa
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Prawo w ochronie zdrowia
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
20
10
Żywienie krytycznie chorych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
25
VI - Praktyka
Praktyka w poradniach gastroenterologicznych i chorób metabolicznych
3
Praktyka w szpitalu dziecięcym
0
SUMA
40,0