Praca socjalna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Praca Socjalna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego – trzy przedmioty do wyboru: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury". Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński; geografia lub matematyka; język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów), liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 180. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent dysponuje pogłębiona wiedzą z zakresu pracy socjalnej, budowaną w oparciu o kontekst interdyscyplinarny (podstawy filozofii, socjologii, psychologii, polityki społecznej). W toku akademickiej edukacji nabywa kompetencje niezbędne do rozumienia i interpretacji procesów pomocy, integracji i aktywizacji społecznej jednostek i grup wykluczanych lub narażonych na wykluczenie w zmieniających się warunkach oraz umiejętności profesjonalne niezbędne do wykonywania specjalistycznych działań pomocowych w instytucjach pomocy Społecznej. Absolwent ma wykształcony nawyk kształcenia i rozwoju zawodowego przez całe życie oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na poziomie studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  Wiedza:
  1. Zna elementarną terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  2. Ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk humanistyczno-społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  3. Ma uporządkowaną wiedzę na temat pracy socjalnej jako dziedziny działalności społecznej, jej historycznych, politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych podstaw
  4. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działania socjalno-wychowawczego.
  5. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
  6. Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach
  7. Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach i relacjach struktur systemu pomocy społecznej i instytucjach życia społecznego w skali krajowej, międzynarodowej i/lub międzykulturowej
  8. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
  9. Zna podstawowe teorie dotyczące procesu pomocy, wsparcia, integracji, aktywizacji, wykluczenia i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
  10. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych kwestiach społecznych, ich specyfice i uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych
  11. Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  12. Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w polu pracy socjalnej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
  13. Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych dziedzin działania pomocowego, obejmującą terminologię, teorię i metodykę pracy socjalnej oraz zasady projektowania
  14. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu pomocy społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji socjalnych, opiekuńczo- wychowawczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
  15. Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności socjalno- wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
  16. Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności społecznej
  17. Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach socjalnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych i pomocowych
  18. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w zawodzie pracownika socjalnego
  19. Ma uporządkowaną wiedzę z polityki społecznej oraz o jej przedmiotowych i instytucjonalnych powiązaniach z pracą socjalną
  Umiejętności:
  1. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności społecznej
  2. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
  3. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności społecznej
  4. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
  5. Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań w polu pracy socjalnej; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
  6. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień z obszaru pracy socjalnej; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pracy socjalnej, jak i innych dyscyplin
  7. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  8. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
  9. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności społecznej
  10. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań społecznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych i społecznych, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
  11. Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników działalności socjalno-wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  12. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań społecznych
  13. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  14. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  Kompetencje społeczne:
  1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
  2. Docenia znaczenie nauk społecznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych w polu pracy socjalnej.
  3. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pomocowych, socjalno-wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.
  4. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego.
  5. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.
  6. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.
  7. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pomocowe, socjalno-wychowawcze, opiekuńcze i kulturalne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.
  8. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania społeczne.
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 395 godzin (360 godzin studia niestacjonarne). Celem praktyki było: zapoznanie ze specyfiką zawodu pracownika socjalnego i asystenta rodziny; przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i asystenta rodziny; budowanie warsztatu zawodowego zgodnie ze studiowanym kierunkiem.

  Wszystkie przedmioty muszą być zaliczone zgodnie z planem studiów i programem nauczania. Studia kończą się wraz ze złożeniem pracy licencjackiej i zdaniem egzaminu licencjackiego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent(ka) pracy socjalnej posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz podejmowania działań profesjonalnych w instytucjach sieci pomocy społecznej lub innych organizacjach o charakterze pomocowym. Może też pracować jako pracownik socjalny współpracujący z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych każdego typu, w domach pomocy społecznej dla dzieci, w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci, organizacjach pozarządowych wspierających dzieci i rodziny w środowiskach lokalnych lub pracownik socjalny, opiekun czy asystent osoby starszej w domach pomocy społecznej lub innych ośrodkach wsparcia dla osób dorosłych i starszych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia społeczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Socjologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Wprowadzenie do ekonomii społecznej i przedsiębiorczości
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Gerontologia społeczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty artystyczne z elementami dramy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia
2
ZAL-O
Wykład
20
Wprowadzenie do pracy socjalnej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Andragogika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Filozofia z etyką
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Pedagogika rodziny/Family pedagogy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika społeczna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Prawo rodzinne i opiekuńcze
2
EGZ
Wykład
20
Psychologia rozwoju i osobowości
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Struktura i organizacja pomocy społecznej w Polsce
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
7
ZAL-O
Praktyki
160
Praktyka śródroczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,75

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Metodologia badań społecznych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Animacja społeczno-kulturalna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Podstawy metodyki pracy socjalnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Polityka społeczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnozowanie w pracy socjalnej
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Poradnictwo socjalne i pedagogiczne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia kliniczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Metodyka pracy socjalnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Aktywizacja środowisk lokalnych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Podstawy asystentury rodzinnej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
7
ZAL-O
Praktyki
160
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
II - Podstawowe
Elementy teorii organizacji i zarządzania
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Prawo pracy
1
ZAL-O
Wykład
10
Resocjalizacja
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Kwestie społeczne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Międzynarodowa praca socjalna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Podstawy mediacji i negocjacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Praca socjalna a niepełnosprawność
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy socjoterapii w pracy socjalnej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Projektowanie w pracy socjalnej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
0
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
20
III - Kierunkowe
Aksjologia pracy socjalnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Ewaluacja w pracy socjalnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Interwencja kryzysowa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Marketing usług socjalnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Multikulturowość w pracy socjalnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Prawo socjalne w Polsce
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Profilaktyka społeczna w pracy socjalnej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Superwizja w pracy socjalnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Wolontariat w pracy socjalnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
SUMA
28,0