Andragogika

Andragogy

2021L

Kod przedmiotu54N1-ANDRAGOG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPowstanie i rozwój refleksji andragogicznej. Andragogika jako nauka (definicja andragogiki, przedmiot badań, zadania, działy andragogiki). Okres dorosłości w perspektywie andragogiki. Człowiek dorosły jako uczeń (pojęcie kształcenia dorosłych, funkcje i zadania edukacji dorosłych, metody pracy, style uczenia się). Edukacja osób starszych. ,ĆWICZENIA:Podstawowe pojęcia andragogiczne. Specyfika rozwoju i edukacji człowieka dorosłego w fazie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Planowanie pracy edukacyjnej z człowiekiem dorosłym. Pracownicy oświaty dorosłych. Instytucje edukacji dorosłych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aleksander T., 2009r., "Andragogika. Podręcznik akademicki", wyd. ITE, Radom-Kraków, s.311-347, 2) Jankowski Dz., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., 2007r., "Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki", wyd. Wyd. Naukowe im. A. Mickiewicza w Poznaniu, s.9-56, 3) Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., 2009r., "Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego", wyd. Wyd. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń, s.10-75, 91-132, 4) Wujek T., 1996r., "Wprowadzenie do andragogiki", wyd. Wyd. ITE, Radom, s.357-389, 391-430. 5) Aleksander T., Barwińska D., 2006r., "Stan i perspektywy refleksji nad edukacją dorosłych", wyd. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, s.241-463. 1
Literatura uzupełniająca
Uwagi