Animacja społeczno-kulturalna

2022Z

Kod przedmiotu54N1-ANSK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMetody i techniki pracy animatora kultury. Warsztat pracy animatora. Analiza potrzeb środowiska lokalnego. Organizacja pracy w grupie - współpraca animatora ze środowiskiem lokalnym. Konstrukcja projektu kulturalnego w środowisku lokalnym. "Mapa aktywności kulturalnej" w środowisku lokalnym.,
Opis wykładówPojęcie, funkcje i cele animacji społeczno-kulturalnej. Nowe przestrzenie i współczesne formy działalności animacyjnej. Animator społeczny - kwalifikacje, wiedza, umiejętności i predyspozycje osobowościowe. Społeczność lokalna jako pole i teren działania animatora kultury. Działalność animacyjna instytucji kultury, oświaty, pomocy społecznej, organizacji i stowarzyszeń. Dobre praktyki na polu animacji w środowisku lokalnym
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, 1) Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, UMCS, 1999 2) Theiss W., Skrzypczak B. (red.), Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, CWAL CAL, 2006 3) Żebrowski J. (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, Gdańskie Towarzystwo N, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi