Aktywizacja środowisk lokalnych

2022L

Kod przedmiotu54N1-ASL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówŚrodowisko lokalne: struktura i funkcje. Metody organizowania społeczności lokalnej. Tożsamość lokalna małych społeczności Globalizacja a lokalność. Wartość zasobów lokalnych. Edukacyjny potencjał małych grup społecznych. Społeczność lokalna miejscem uczenia się. Metody aktywizacji społeczności lokalnych. ,ĆWICZENIA:Metody organizowania społeczności lokalnej w środowisku lokalnym.Relacje/więzi społeczne a zaangażowanie w społeczność lokalną. Rola instytucji pozarządowych (NGO) w kształtowaniu się postaw obywatelskich (wolontariat). Globalizacja a Glokalizm. Fazy i różne rodzaje współpracy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Animacja współpracy środowiskowej, pod red. Marii Mendel, wyd. Adam marszałek, Toruń 2002 Boczoń Jerzy; Poradnik budowania partnerstwa, RCIiWOP, Gdańsk 2006 Partnerstwo i współpraca, model partnerstwa lokalnego, opracowanie Ewa Gliwicka, Jacek Siatkowski; IWiPL Katowice 2003; , -, - 2) -, Pomiędzy tożsamością a skutecznością, dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych; pod red. B. Skrzypczak, M. Grygorczyk, wyd.Stowarzyszenie CAL, Warszawa 2009; Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000., -, - 3) -, 1. Barański R., Olejniczak A., Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012., -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi