Diagnozowanie w pracy socjalnej

2022Z

Kod przedmiotu54N1-DIPS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicje diagnozy; Diagnoza i jej rodzaje; Geneza diagnozy w kurateli sądowej; Uwarunkowania procesu diagnostycznego; Kompetencje badacza i zasady etycznego postępowania; Proces diagnostyczny jako forma relacji międzyosobowej; Praktyczne i interpersonalne umiejętności w diagnozowaniu; Podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w diagnozowaniu;Rola metod jakościowych w diagnozowaniu problemów osób dorosłych; Zasady i etapy diagnozowania indywidualnych przypadków; Zasady diagnozowania osób uzależnionych; Dylematy diagnostyczne w diagnozowaniu przemocy domowej wobec osób dorosłych; Diagnozowanie wybranych problemów społecznych; Przyrodniczy a humanistyczny model poznania człowieka; EBP w badaniu i działaniu na rzecz klientów.,ĆWICZENIA:Analiza wybranych problemów społecznych klientów pomocy społecznej; Analiza wybranych narzędzi diagnostycznych; Wywiad środowiskowy; Konstruowanie prostych narzędzi diagnostycznych; Analiza i interpretacja wyników badań; Etyczny wymiar badań diagnostycznych. Diagnozowanie grup/rodzin i środowisk lokalnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak