Elementy teorii organizacji i zarządzania

Elements of organisation and management theory

2023Z

Kod przedmiotu54N1-ETOZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów"Organizacja" (istota, cel, typologia organizacji, do czego potrzebne są organizacje, zasoby organizacji, własności organizacji). „Zarządzanie” i „kierowanie”( trzy wartości wg Kellehera, sposoby zdobywania wiedzy, teoria organizacji i zarządzania, funkcje procesu zarządzania, kierowanie sprawne i kierowanie skuteczne, rola kierowników w przedsiębiorstwach, szczeble zarządzania, funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie, umiejętności kierowników). Zasady dobrej organizacji pracy (prosta teoria a trudna w praktyce recepta). Idealny szef (czym powinien charakteryzować się przełożony?, jaki powinien być dobry pracodawca?, za co go cenimy?, jak wyobrażamy sobie szefa idealnego?). Style kierowania. Sztuka wystąpień publicznych. Kłopoty z ludźmi.,ĆWICZENIA:Prezentacja (poprzedzona pracą w grupach) nt.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Różnorodność pokoleniowa jako potencjał dla organizacji. Jakimi pracownikami są pracownicy Pokolenia "Y"? Forma zatrudnienia a metody poszukiwania pracy. E-rekrutacja jako skuteczne narzędzie poszukiwania pracy. Skuteczność działania w życiu osobistym i w stosunkach międzyludzkich. Kontrolowanie w organizacji. Komunikacja w organizacji. Kultura organizacji pracy. Konflikty w organizacjach i ich źródła. Metody rozwiązywania konfliktów społecznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Difin, 2013 2) Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, 2005 3) Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, 2003 4) Koźmiński A.K., Piotrowsk W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, 2006 5) Antoszkiewicz J., Metody zarządzania, Poltekst, 2012 6) Covey S., Zasady skutecznego przywództwa, Rebis - Dom Wydawniczy, 2016 7) Sieradzki A., Vademecum menagera, Astrum, 2016 8) Sypniewska B., Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi