Ewaluacja w pracy socjalnej

2023L

Kod przedmiotu54N1-EwPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówHistoryczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji; Zagadnienia terminologiczne i typologie ewaluacji; Rola ewaluacji w pomocy społecznej; Podstawowe kryteria ewaluacji działania służb społecznych; Ewaluacja jako proces; Metodyka ewaluacji- wybrane aspekty; Potencjały relacji między superwizją pracy socjalnej a ewaluacją pomocy społecznej ,ĆWICZENIA:Wprowadzenie (omówienie tematyki zajęć, form zaliczenia, podział na grupy); Ewaluacja w pracy z indywidualnym przypadkiem; Ewaluacja w środowisku lokalnym – przykład badań; Ewaluacja instytucji – przykłady; Ewaluacja działań podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej na rzecz młodzieży; Przegląd metod monitorowania bezdomności; Skonstruowanie prostego narzędzia ewaluacyjnego; Podsumowanie zajęć.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Joanna Szymanowska(red.), Ewaluacja w pracy socjalnej , IMpuls Kraków , 2012 2) J. Staręga-Piasek, A. Hryniewska (red.), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, IPSS, 2008 3) K. Ornacka, Ewaluacja między naukami społecznymi i pracą socjalną, , UJ, Kraków , 2003 4) Mizerek H, "Siła ewaluacji tkwi w mądrości", t. 1, wyd. Głos Pedagogiczny, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi