Interwencja kryzysowa

2023L

Kod przedmiotu54N1-INTK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicje pojęcia "interwencja kryzysowa". Historia interwencji kryzysowej. Cele i charakterystyczne cechy. Etapy interwencji kryzysowej. Pojęcie kryzysu psychologicznego.Rodzaje kryzysów (rozwojowe, egzystencjalne, sytuacyjne). Modele interwencji kryzysowej.,ĆWICZENIA:Rodzaje kryzysów w rodzinie (normatywne, losowe, endogenne). Przemoc w rodzinie - formy pomocy. Przemoc wobec dzieci. Diagnoza kryzysu w rodzinie (rozpoznawanie, ocena) oraz strategie indywidualnej interwencji kryzysowej. Kompetencje społeczne w pracy interwencyjnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi