Kwestie społeczne

Social issues

2023Z

Kod przedmiotu54N1-KWSP3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKwestie i problemy społeczne w ujęciu teoretycznym. Kwestie i problemy społeczne w Polsce i na świecie. Kwestie społeczne o podłożu społeczno-gospodarczym.Kwestie społeczne o podłożu politycznym. Kwestie społeczne o podłożu ekologicznym. Kwestie społeczne o podłożu cywilizacyjno kulturowym. ,ĆWICZENIA: Problemy społeczne w sferze pracy. Wyż i niż demograficzny-problemy współczesnego świata. Migracje jako problem społeczny. Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Kwestie społeczne o podłożu ekologicznym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1) Barbara Rysz-Kowalczyk(red), 2001r., "Leksykon polityki społecznej", wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2) U. Beck, 2002r., "Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności", 3) R. Lister , 2007r., "Bieda", wyd. Sic, 4) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny(red), 2011r., "Polityka spoleczna", wyd. PWN, 5) Julian Auleytner, 2007r., "Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu socjalnego", wyd. TWP. , ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi