Metodologia badań społecznych

Methodology of social science

2022Z

Kod przedmiotu54N1-METBADSP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Metodologia jako nauka o nauce 2. Istota, rodzaje i charakter badań społecznych 3. Jakościowe i ilościowe modele badawcze 4. Fazy (etapy) procesu badawczego w naukach empirycznych 5. Formułowanie problemu badawczego, definiowanie zmiennych oraz do-bór wskaźników 6. Klasyfikacje metod i technik badawczych 7. Zasady konstrukcji narzędzi badawczych 8. Metody ilościowej i jakościowej analizy danych empirycznych 9. Podstawy warsztatu pisarstwa naukowego 10. Etyczne problemy badań naukowych ,ĆWICZENIA:1. Organizacja i etapy badania naukowego - etapy postępowania badawczego - opracowanie koncepcji badań - określenie tematu i celu pracy - formułowanie problemu i hipotez badawczych - wybór terenu badań i dobór próby - typologia zmiennych - typologia wskaźników do zmiennych - badania pilotażowe - harmonogram badań 2. Metody i techniki badań - pojęcie metody i techniki badawczej - rodzaje metod i technik badawczych - dobór technik badawczych 3. Konstruowanie narzędzi badawczych - podstawowe zasady budowy narzędzi badawczych 4. Faza wykonawcza badania naukowego - porządkowanie i klasyfikacja materiałów badawczych - zasady opracowywania materiałów badawczych - konstrukcja klucza kodyfikacyjnego - zasady budowy tabel i wykresów - weryfikacja hipotez - opracowanie teoretyczne i uogólnienie wyników
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E, Badania społeczne w praktyce,, Warszawa: PWN, 2004 2) Nachmias D., Frankfotr-Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka, 2001 3) Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa:WSiP, 2000 4) Silverman D.,, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: PWN., 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi