Multikulturowość w pracy socjalnej

Multicultural character of social work

2023L

Kod przedmiotu54N1-MULTIWPSOC-ns
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówielokulturowośc, międzykulturowośc, transkulturowość - ujęcie definicyjne. Założenia i zadania edukacji międzykulturowej oraz wielokulturowej. Prawne, instytucjonalne i społeczne aspekty polityki UE i Polski na rzecz migrantów oraz uchodźców oraz mniejszości i narodowych i etnicznych. Eurosieroctwo - ujęcie definicyjne, charakterystyka migracji rodzicielskich, psychospołeczne i społeczne skutki migracji rodzin, zachowanie dziecka z rodziny migracyjnej, formy opieki i pomocy eurosierotom.,ĆWICZENIA:Międzykulturowość w edukacji i pracy socjalnej. Tolerancja i podmiotowość a problemy stereotypizacji w wielokulturowej Europie. Polityka spójności i działania na rzecz migrantów oraz uchodźców w na świecie, w UE i Polsce. Migrant i uchodźca jako klient pomocy społecznej. Podstawy metodyki pracy socjalnej z migrantami, uchodźcami i mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Analiza działalności wybranych instytucji i organizacji na rzecz migrantów, uchodźców oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Rola instytucji pomocy społecznej w kreowaniu systemu wsparcia oraz diagnozowaniu i integracji środowisk migrantów, uchodźców oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rabczuk W., "Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych", Warszawa 2002; 2) Brągiel J., Sikora P. (red.), "Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja", Opole 2004;3) Frysztacki K., Piątek K. (red.), "Wielowymiarowość pracy socjalnej", Toruń 2002; 4) Kantowicz E., Leszczyńska-Rejchert A., "Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji, Olsztyn 2012; 5) Slovenko K. "Praca socjalna w multikulturowym kontekście, w: Kantowicz E. (red.)" Metodyka pracy socjalno-wychowawczej, wybrane zagadnienia, Olsztyn 2013.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak