Organizacje pozarządowe w pracy socjalnej

2023L

Kod przedmiotu54N1-OPPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Załuska, W. Toczyski, E. Leś, J. Boczoń,, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim,, Śląsk, 1998 2) P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, , Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie,, IFiS PAN, 2004 3) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003,, Dz. U. Nr 96/2003, Warszawa, 2003 4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach,, Dz. U. 46, poz. 203., Warszawa, 1984 5) Ustawa z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. Nr 79, poz 855,, Warszawa, 1989 6) P. Adam,B.Charycka, M.Gumkowska , Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015. Raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2016 7) M. Kukowska, Przepis na wolontariat [http://bibliotekawolontariatu.pl/biblioteka/e-book/798/], Narodowe Centrum Kultury, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi