Pedagogika rodziny/Family pedagogy

2021L

Kod przedmiotu54N1-PEDR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPedagogika rodziny w systemie nauk pedagogicznych - obszary i zarys problematyki. Wychowanie rodzinne jako przedmiot badań pedagogiki rodziny. Rodzina w świetle rozważań teoretycznych i empirycznych. Współczesne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Edukacja bez wykluczenia z różnymi typami rodzin. Rodzina ryzyka – rodzina dysfunkcjonalna – rodzina patologiczna (pedagogiczna typologizacja rodzin). Rodzina migracyjna jako nowy obszar zainteresowań pedagogiki. Rozwód jako sytuacja kryzysowa w rodzinie. Osamotnione dzieciństwo w rodzinie dysfunkcjonalnej. Telewizja i multimedia w życiu dzieci i rodziny - wartości wychowawcze i zagrożenia. Partnerstwo edukacyjne rodziny i szkoły - płaszczyzny współpracy.,ĆWICZENIA:Mozaikowość i koloryt współczesnej rodziny. Współczesne modele macierzyństwa i ojcostwa. Dom rodzinny jako obszar zainteresowań współczesnej pedagogiki rodziny. Problemy współczesnych rodzin i ich konsekwencje(osamotnienie i samotność dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych,rozwody, przemoc, uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie). System profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem (formy pomocy, instytucje obejmujące pomocą i opieką rodziny ryzyka, dysfunkcyjnej). Formy wspierania i pracy z rodziną na przykładzie realizowanych programów (Program Wspierania Rodziny, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Rodzicu rozwiń się!).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak