Podstawy metodyki pracy socjalnej

2022Z

Kod przedmiotu54N1-PMPS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia związane z warsztatem pracy pracownika socjalnego.Praca z przypadkiem – jako podstawowa metoda pracy socjalnej. Praca z grupą i rola grupy w pracy socjalnej, rodowód, definiowanie,modele, przykłady zastosowania. Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda pracy socjalnej. Znaczenie komunikacji między pracownikiem socjalnym a klientem. Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Kwestie bezpieczeństwa w pracy pracowników socjalnych. ,ĆWICZENIA:Współczesna pomoc społeczna i jej problemy. Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem, opracowywanie case study, tworzenie planu pracy z przypadkiem, krytyczna analiza metody. Metoda pracy grupowej, rodzaje grup, przykłady instytucji pomocowych wykorzystujących metodę pracy grupowej. Metoda organizowania środowiska, przykłady inicjatyw lokalnych opartych na tej metodzie. Analiza metod, modeli, schematów i zasad pracy socjalnej pod kątem ich praktycznego zastosowania.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi