Podstawy mediacji i negocjacji

2023Z

Kod przedmiotu54N1-PMiN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie w zagadnienia mediacji. Zasady i standardy mediacji. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych. Etyka w pracy mediatora. Negocjacje w pracy socjalnej. Techniki i style w negocjacjach. Kontrakt socjalny jako podstawowa forma aktywizacji klienta.,ĆWICZENIA:Podstawy i techniki skutecznej komunikacji. Potrzeby psychologiczne w mediacjach i negocjacjach. Cechy dobrego mediatora i negocjatora w pracy socjalnej. Postępowanie mediacyjne - przebieg mediacji wg Moore'a. Podstawowe fazy procesu negocjacji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje,, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010 2) Dawson R.,, Sekrety udanych negocjacji,, Warszawa, 2004 3) Fisher R., Ury W.,, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się,, Wydawnictwo PWE, 2013 4) Gojska A., Huryn V.,, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych,, Wydawnictwo C.H. Beck, 2007 5) Moore W. Ch,, Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2009 6) Zajączkowska J. M., Mediowanie jako kompetencja pracownika socjalnego, [w:] W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, pod red. B. Matyjas, M. Porąbaniec, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi