Polityka społeczna

Social policy

2022Z

Kod przedmiotu54N1-POLSP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńRozwiązania polityki społecznej wobec poszczególnych kwestii społecznych: samotne rodzicielstwo, sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce i w Europie, starość, sytuacja osób zarażonych wirusem HIV/chorych na AIDS, patologie społeczne, handel ludźmi. Prezentacje studentów odnoszące się do wymienionych kwestii społecznych.
Opis wykładówŹródła polityki społecznej; definicja polityki społecznej i jej zakres; związki polityki społecznej z innymi dziedzinami wiedzy; zasady i narzędzia polityki społecznej; podmioty polityki społecznej. Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna. Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie. Rodzina i małżeństwo w polityce społecznej i socjalnej państwa. Społeczne problemy wsi. Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego (pojęcia „oświaty” i „edukacji”; szkolnictwo polskie po 1989 roku – szanse i bariery edukacyjne; podmioty działające na rzecz edukacji; Reforma Systemu Edukacji w Polsce w odniesieniu do polityki społecznej. Wychowanie do pracy i do bezrobocia. Konsumpcja a styl życia (wartości społeczne, hierarchie wartości i styl życia – dylemat „mieć” czy „być”; konsumpcja i dobrobyt społeczny; nowe wyzwania dla stylu życia i konsumpcji).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Auleytner J., Polska polityka społeczna , WSP TWP, 2005 2) Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, PWN, 2011 3) Grabarczyk I., System wsparcia i pomocy bezdomnym, UWM, 2007 4) Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, PAN, 2008 5) Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Dom Wydawniczy Elipsa, 2010 6) Szatur-Jaworska B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, 2017 7) Furmańska-Maruszak A., Wójtewicz A. (red.), Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych, Akapit, 2016 8) Gabryszak R., Magierek D. (red.), Europejska polityka społeczna, Difin, 2011 9) Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, 2014 10) Kantowicz E., Staszkiewicz-Grabarczyk I., Zmysłowska M. (red.), Zagrożone człowieczeństwo. Między bezradnością a działaniem, t. 5, Impuls, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi