Prawo rodzinne i opiekuńcze

Family and Guardianship Law

2021L

Kod przedmiotu54N1-PRAROIO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówStruktura i funkcje prawa cywilnego. Czynności, fakty prawne i ich rodzaje. Cel, zakres i obowiązywanie prawa rodzinnego. Prawne uwarunkowania zawarcia związku małżeńskiego. Prawa i obowiązki małżonków. Ustrój majątkowy w małżeństwie i sposoby jego kształtowania. Nazwisko małżonków i dzieci. Ustanie i rozwiązanie małżeństwa. Małżeństwo konkordatowe. Sytuacja prawna małżonków i dzieci po rozwodzie. Pokrewieństwo i powinowactwo. Powstanie władzy rodzicielskiej. Pojęcie i atrybuty władzy rodzicielskiej. Opieka i kuratela. Obowiązek i zakres świadczeń alimentacyjnych. Cel i zakres obowiązywania ustawy w sprawach nieletnich. Przebieg postępowania poprawczego. Prawne wsparcie rodziny na podstawie ustaw o zwalczaniu alkoholizmu i narkomanii oraz pomocy społecznej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Winiarz, Z. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa, 1999 2) T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze , C.H. Beck, 2018 3) J.Nowacki, Z.Tabor, Wstęp do prawodawstwa, Katowice, 1998 4) P. Podgórecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich - komentarz, Zamykacze, 1998 5) E i E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi