Praktyka śródroczna

2022L

Kod przedmiotu54N1-PRAS3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOrganizacja instytucjonalnego systemu pomocy społecznej i wsparcia jednostki oraz rodziny w środowisku lokalnym- wizyty hospitacyjne w placówkach różnego typu. Podsumowanie i usystematyzowanie wiadomości z trzech semestrów zajęć praktycznych. Przygotowanie studenta do praktyki zawodowej: zasady, cele, organizacja praktyk zawodowych i obowiązki Studenta podczas praktyk. Dokumentacja praktyk ciągłych. Wybrane problemy społeczne i przykłady praktycznych sposobów ich rozwiązywania.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kruk A.M., Instytucje społeczne: organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze, Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa, 2010, s. 70-113 2) Marzec-Holka K. (red.),, Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 2008, s. 191-282, 3) Szatur-Jaworska B. (red.),, Ewaluacja w służbach społecznych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 2010 4) Staręga-Piasek J., Raport. Bilans potrzeb pomocy społecznej. Analiza dotychczasowej polityki w regionach., [http://irss.pl/wp-content/uploads/2011/06/Bilans, 2009 5) Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa, 2009 6) Kościńska E., (red.), Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów, Bydgoszcz, 2013 7) Grewiński M., Zasada-Chorab A., System pomocy społecznej w Polsce-wyzwania i kierunki, ROPS Toruń, 2012 8) Kołaczkowski B, Ratajczak M., Pomoc społeczna: wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Warszawa, 2013 9) Biernat T., Przeperski J., Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: centrum dla rodzin, Akapit Toruń, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi