Praktyka śródroczna

2022Z

Kod przedmiotu54N1-PRS2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOrganizacja instytucjonalnego systemu pomocy i wsparcia jednostki oraz rodziny w środowisku lokalnym. Specyfika pracy profesjonalistów tj. pracownik socjalny, asystent rodziny, opiekun osoby starszej, koordynator pieczy zastępczej, koordynator usług społecznych, kurator sądowy, opiekun-wychowawca. Ewaluacja własnej praktyki zawodowej, refleksja w działaniu i nad działaniem. Elementy metodyki pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej, pod kątem wykorzystania ich podczas własnej praktyki zawodowej. Rola i znaczenie samorozwoju i samodoskonalenia w zawodach pomocowych. Wykład: bra
Opis wykładówIA:Organizacja instytucjonalnego systemu pomocy i wsparcia jednostki oraz rodziny w środowisku lokalnym. Specyfika pracy profesjonalistów tj. pracownik socjalny, asystent rodziny, opiekun osoby starszej, koordynator pieczy zastępczej, koordynator usług społecznych, kurator sądowy, opiekun-wychowawca. Ewaluacja własnej praktyki zawodowej, refleksja w działaniu i nad działaniem. Elementy metodyki pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej, pod kątem wykorzystania ich podczas własnej praktyki zawodowej. Rola i znaczenie samorozwoju i samodoskonalenia w zawodach pomocowych. Wykład: brak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krajewska B.,, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe, Impuls Kraków,, 2010r., s. 47-62 2) Zespół autorów, redaktorów, recenzentów,, Dzieci alkoholików. Indywidualne plany pomocy, wyd. PARPA Warszawa, , 2006r., s. 8-24, 3) Brągiel J., Badora S.(red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, wyd. Uniwersytetu Opolskiego Opole, 2005r, s. 337-516 4) Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, 2001, s. 88-105,1 5) Szarfenberg R., Kowalczyk J., Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie. Rekomendacje organizacyjne, , [http://www.wrzos.org.pl/download/POKL1.18_WRZOS_13_2014_Model_gmina.pdf]., 2014 6) ) (red.) R. Szarfenberg, Krajowy Raport Badawczy-pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup-diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi