Projekt socjalny

Social project

2023Z

Kod przedmiotu54N1-PSOC
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do projektowania socjalnego. Etapy budowy projektu socjalnego. Metody i techniki związane z diagnozowaniem zjawisk objętych projektem. Metody i techniki realizacji działań socjalnych objętych projektem. Ewaluacja w projektach socjalnych. Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym. Opracowywanie projektów socjalnych, programów profilaktycznych na rzecz rodziny Projekty socjalne – przykłady dobrych praktyk na rzecz dziecka i rodziny. Projekty socjalne realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykorzystywanie nowych metod pracy na rzecz dziecka i rodziny w ramach projektów socjalnych. ,ĆWICZENIA:Projekt socjalny – podstawowe informacje. Analiza wybranych, zrealizowanych projektów socjalnych. Struktura projektu socjalnego. Etapy przygotowania własnego projektu socjalnego na rzecz dziecka i rodziny. Konstruowanie projektów socjalnych. Realizacja projektów socjalnych. Ewaluacja zrealizowanych projektów socjalnych. Wykorzystanie elementów Design Thinking w projektowaniu w pracy socjalnej
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kantowicz E., 2001r., "Elementy teorii i praktyki w pracy socjalnej", wyd. UWM, Olsztyn, 2) Kantowicz E. (red.), 2011r., "Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej", wyd. UWM, Olsztyn , s.87-100, 3) Wolska-Prylińska D., 2010r., "Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym", wyd. „Śląsk” Katowice, 4) Hryniewicka A., 2008r., "Wykorzystanie narzędzi ewaluacji w pomocy społecznej.", wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, 5) Chorab M., 2011r., "Projekt socjalny metodą kształcenia w warunkach współpracy", wyd. „Praca Socjalna”, t.6, s.90-101.
Literatura uzupełniająca
Uwagi