Poradnictwo socjalne i pedagogiczne

2022Z

Kod przedmiotu54N1-PSP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do poradoznawstwa. Poradnictwo – pojęcia, aspekty. Kierunki badań nad poradnictwem: pozytywistyczny, interpretatywny, emancypacyjno-krytyczny i postmodernistyczny. Prawne i organizacyjne ramy w poradnictwie. Profesjonalizm i zagadnienia etyczne w poradnictwie. Umiejętności i kompetencje służące pomaganiu. Stadia procesu pomagania. Poradnictwo jako interakcja międzyosobowa, działalność zorganizowana i forma pomocy społecznej. Metody i techniki pracy w różnych koncepcjach poradnictwa. Instytucje wsparcia i pomocy. Poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne. Technologie multimedialne w procesach pomocowych.,ĆWICZENIA:Terminologia stosowania w poradnictwie. Podstawowe umiejętności interpersonalne w pracy z jednostką i grupą. Zapobieganie konfliktom i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Formy pomocy rodzinie – poradnictwo rodzinne, poradnictwo małżeńskie. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Poradnictwo socjalne. Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej. Poradnictwo seksualne. Szkoła w systemie poradnictwa i profilaktyki. Poradnictwo zawodowe w przestrzeni edukacyjnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi