Profilaktyka społeczna w pracy socjalnej

2023L

Kod przedmiotu54N1-PSPS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńDiagnoza uzależnienia i współuzależnienia, Instytucjonalny system pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom, Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży, Rodzaje profilaktyki. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, Współpraca pracowników socjalnych i kuratorów sądowych. Sądowa praca socjalna. Profilaktyka zachowań suicydalnych, Przeciwdziałanie przemocy w środowisku rodzinnym, Streetworking (praca uliczna), partyworking
Opis wykładówPrzegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki jej celów i poziomów, Modele i rodzaje oddziaływań profilaktycznych w pracy socjalnej, Koncepcje wyjaśniające zachowania ryzykowne, Problemy i zagrożenia społeczne wśród klientów pomocy społecznej, Rodzina, szkoła, środowisko lokalne jako miejsca realizacji działań profilaktycznych, Oddziaływania profilaktyczne w przestrzeni życia człowieka – czynniki warunkujące efektywność tych działań
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z.B. Gaś, Uzależnienia skuteczność programów profilaktycznych, Warszawa, 1994 2) G. Świątkiewicz, Profilaktyka w środowisku otwartym, wyd. Krajowe Biuro ds Narkomanii, 2002 3) Szpringer M., Profilaktyka społeczna: rodzina, szkoła i środowisko lokalne, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce , 2004 4) Szymańska J., , Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Wyd. Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi