Praktyka śródroczna

Semester Practical Training

2021L

Kod przedmiotu54N1-PSROD
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOrganizacja instytucjonalnego systemu pomocy i wsparcia jednostki oraz rodziny w środowisku lokalnym - podstawy prawne, wiadomości podstawowe. Zastosowanie w praktyce metod, technik i narzędzi pracy socjalnej- zagadnienia podstawowe. Zasady, cele, organizacja praktyk zawodowych; obowiązki i zadania Studenta podczas praktyki zawodowej
Opis wykładówIA:Organizacja instytucjonalnego systemu pomocy i wsparcia jednostki oraz rodziny w środowisku lokalnym - podstawy prawne, wiadomości podstawowe. Zastosowanie w praktyce metod, technik i narzędzi pracy socjalnej- zagadnienia podstawowe. Zasady, cele, organizacja praktyk zawodowych; obowiązki i zadania Studenta podczas praktyki zawodowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kruk A.M., Instytucje społeczne: organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze, Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa, 2010, s. 70-113 2) Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe, Impuls Kraków, 2010, s. 63-102 3) Smykowska D., Instytucje wsparcia społecznego: skrypt dla studentów, WSinf Łódź, 2007, s. 60-184 4) Matyjas B.(red.), Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, t. I, Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska Kielce, 2001, s. 65-76,145- 5) Żukiewicz A., Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej, Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, 2002, s. 51-144
Literatura uzupełniająca
Uwagi